Викладачі кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри мають високий науковий рівень підготовки та кваліфікацію, що відповідає сучасним вимогам вищої освіти і науки.

1. Шликов Владислав Валентинович, доцент, д.т.н.,  в.о. завідувача кафедри біомедичної інженерії

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Шликов Владислав Валентинович, закінчив ФЕЛ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.04.04. «Фізична електроніка».

Працював інженером на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки НТУУ «КПІ», брав участь у наукових дослідженнях кафедри: ОКР № 019U001330 «Дослідження і теоретичне обгрунтування методів і способів адаптивної магніто- та лазеротерапії», ОКР № 0102U00655 «Дослідження методів і розробка електронних засобів моніторингу функціонального стану людини».

З 01.09.2009 — старший викладач кафедри біомедичної інженерії Медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ». Заступник декана ММІФ з наукової роботи. Бере участь у наукових дослідженнях ММІФ, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Бере участь в д/б НДР кафедри БМІ (No. 2318-ф) «Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання»

Дисципліни, що викладаються:

 • «Мікропроцесори» (4 курс)
 • «Медичні мікропроцесорні системи» (5 курс)

Основні публікації:
Загальна кількість статей та тез доповідей на конференціях 46 — (самостійно – 9), 3 — патенти на корисну модель, 4 — навчальні посібники.

Монографії, підручники, методичні розробки
Кандидатська дисертація: «Компьютерный комплекс адаптивной магнитотерапии: канд. техн. наук 05.11.17 / Национальный технический ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т». — К., 2004. — 188 с.

Докторська дисертація: «Інформаційна технологія неінвазивного контролю температури серця людини в умовах регульованого охолодження та зігрівання під час штучного кровообігу: доктор техн. наук 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика  / КПІ ім. Ігоря Сікорського». — К., 2020. — 431 с.

Коло наукових інтересів – розробка діагностичних систем, реалізація медико-інженерних проектів.

Vladyslav Shlykov, Associate Professor, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery. In 2012, he won the 1st All-Ukrainian Festival of Innovative Projects «Sikorsky Challenge 2012» — the first place for research work «The tool for managed hypothermia for patients with cardiovascular pathology». In 2013 — the winner of the II «Sikorsky Challenge 2013» All-Ukrainian Innovation Projects Festival — the second place for the research work «Instruments of controlled thermal impact and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases».

Performer of scientific projects: «Research and theoretical substantiation of methods and means of adaptive magneto-laser therapy» (No. DR 0198U001330), 2004, «Research of methods and development of electronic means of monitoring of a functional state of man» (No. DR 0102U00655), 2010, «Medical and technical development of managed thermal exposure and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases «(No. DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 60 scientific publications, including 4 patent certificates. Under the guidance of V.V. Shlykov 1 dissertation is defended and 1 dissertation is being prepared for the degree of PhD in the specialty «Biomedical Engineering».


2. Максименко Віталій Борисович, проф., д.м.н., декан факультету біомедичної інженерії

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

професор кафедри біомедичної інженерії
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України
д.мед.н., професор

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки Ураїни, лауреат Державної премії України в області науки та техніки, 1952 року народження, закінчив з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1975 р. З 1975 по 1993 рр. працював у клініці серцево-судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського МОЗ України (нині – Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України) на посадах: м.н.с., лікаря-андстезіолога, завідувача лабораторії, старшого наукового співробітника. З 1993 р. – заступник директора з наукової роботи вищеназваного Інституту. На цій посаді працює по теперішній час. З 2004 р. очолює кафедру БМІ ММІФ «КПІ».

Засновник першої в Україні кафедри БМІ, ініціатор створення в Україні напряму «біомедична інженерія» , президент Всеукраїнської асоціації біомедичних інженерів та технологів, постійний член наукового комітету Фонду Європейських конгресів з технологій екстракорпорального кровообігу, очолює проблемну комісію МОЗ України «Серцево-судинна хірургія», є постійним членом Державної служби з контролю за якістю виробів штучного призначення та ліків МОЗ України, комісії з біоетики НАН України

Коло наукових інтересів – екстракорпоральні технології, захист міокарда при виключенні серця з кровообігу, профілактика і лікування післяопераційних ускладнень, стандартизація медичних технологій, розробка і сертифікація медичної техніки і біоматеріалів, клінічна фізіологія та моделювання біосистем, біомедична етика, біомедична інженерія.

Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Медична інженерія», «Основи біомедичної інженерії».

Автор понад 130 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографії, 5 авторських свідоцтв. Під керівництвом проф. Максименко В.Б. захищено 4 і виконуються 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Vitaliy Maksymenko, Professor, Doctor of Medical Sciences, Dean of the Faculty of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

V.B. Maksymenko is the Deputy Director for Scientific Researches on a voluntary basis at the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery NAMS of Ukraine, President of “All Ukrainian Society of Biomedical Engineers and Technologists”, FECECT Scientific Committee Member (www.fecect.org), Editor in Chief of the journal “Biomedical Engineering and Technology” (Ukraine).

Under the guidance of prof. V.B. Maksimenko 6 dissertations are defended and 2 dissertations are carried out for the degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty «Biomedical Engineering».

Published more than 280 papers, including: 12 patents, co-author of 6 books.


3. Лебедєв Олексій Володимирович, проф., д.т.н., професор кафедри

 

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Лебедєв Олексій Володимирович. Доктор технічних наук,  професор кафедри біомедичної інженерії, має вчене звання старшого наукового співробітника Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона зі спеціальності «зварювання та споріднені технології». Член вченої ради факультету біомедичної інженерії.

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок». Кваліфікація за дипломом: «Iнженер — електромеханiк». Працював і Інституті електродинаміки НАН України.  Займався дослідженням і розробкою високочастотних транзисторних джерел живлення для електрозварювального обладнання і систем автоматичного управління на основі мікропроцесорів і міні-ЕОМ.

В 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження систем регулювання дугового напівавтоматичного зварювання електродом, що плавиться» (спеціальність 05.13.07 «Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами»). В 1991 році захистив докторську дисертаціюна тему «Автоматичне регулювання і управління плавленням і переносом електродного металу при дуговому зварюванні» (спеціальності: 05.13.07 «Автоматизація технологічних  процесів і виробництв в промисловості» і 05.03.06 «Технологія і машини зварювального виробництва». З 1995 року О.В.Лебедєв займається розробкою і дослідженням високочастотних блоків живлення, систем автоматичного керування на основі мікропроцесорів і персональних комп’юторів, інструментів і технологій зварювання живих тканин у хірургії. У 2004 році О.В.Лебедєву було присуджено Державну премію України за розробку зварювання живих тканин. З 2004р. по 2008р. керував відділом в ІЕЗ ім. Є.О.Патона. З 2009 р. по 2016 р. був старшим науковим співробітником ІЕЗ ім. Є.О.Патона.

Є співавтором навчального посібника, однієї книги та 3 навчально-методичних праць, зокрема:

1)      «Automatic control of arc welding process» Harwood academic publisher, Amsterdam, 1996. C.178

2)      «Transistorized power sources for arc welding» Harwood academic publisher, Amsterdam, 1998. C.180

О.В.Лебедєв є співавтором 9 патентів на винаходи (США), 4 патентів у World intellectual property organization, 3 патентів у European patent organization, 2 патентів (Канада), 2 патенти (Китай), 1 патент (Німеччина), 14 патентів (Україна), 1 патент (Росія), 8 авторських свідоцтв СРСР. Має 130 наукових публікацій, з них 69 у фахових виданнях.

Alexei Lebedev. Professor, Doctor of Technical  Sciences.

Alexei Lebedev was awarded the State Prize of Ukraine for the development of welding of living tissuesin 2004. He headed the department in the Paton Welding Institutesince 2004 to 2008. He was a leading researcher at in the Paton Welding Institutefrom 2009 to 2016.

Alexei Lebedev is a co-author of 9 patents for inventions (USA), 4 patents in the World intellectual property organization, 3 patents in the European patent organization, 2 patents (Canada), 2 patents (China), 1 patent (Germany), 14 patents (Ukraine), 1 patent (Russia), 8 patents  of the USSR. He has 160 scientific publications, 72 of them in professional journals.


4. Орел Валерій Евгенійович, проф., д.м.н.,  професор кафедри

ntellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Орел Валерій Еммануїлович. Професор, доктор біологічних наук, професор кафедрибіомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Закінчив КПІ за спеціальністю ”промислова електроніка”. Завідувач науково-дослідної лабораторії медичної фізики та біоінженерії Національного інституту раку. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки у 2013 року за роботу «Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку», h-index = 13.

Науковий керівнк та виконавець наукового проекту Королівського товариства 2011-2014 рр. «Магнітна нанотерапія раку» у Кавендіській лабораторії департаменту фізики Кембриджського університетуСполученого Королівства Великобританії та Ірландії.

Член спеціалізованихвчених рад Національного інституту раку МОЗ України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Член Міжнародноїорганізації медичних фізиків та біомедичних інженерів. Був запрошений читати лекції у Технологічному інституті Нью-Джерсі (США),Німецькому центрі подослідженню раку (м.Гайдельберг),Педагогічному університеті Кракова (Польща),Московському та Санкт-Петербурзькому державних університетах (Російська Федерація), компаніяхBertholdTechnologiesGmbH&CoKG (м.Бад-Вільдбад, Німеччина) та CavendishNanoTherapeuticsLtd. (м.Кембридж, Сполучене Королівство Великобританії та Ірландії).

Викладає дисципліни: Біофізика, Радіаційна безпека і дозиметрія.

Опублікував понад 700 робіт, у тому числі: 60винаходів та патентів України, CРСР, Франції, Японії, Італії, Німеччинита Російської Федерації, 7 наукових монографій.

Під керівництвом проф. В.Е. Орла захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидатів біологічних та технічних наук.

Valerii Orel. Professor, PhD, D.Sci, Professor at the Faculty of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Graduated Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institutewith a degree in ”industrial electronics”. Holds the position of Head of Medical Physics and Bioengineering Research Laboratory at the National Cancer Institute. Awarded State prize of Ukraine in science and technology in 2013 for the work «Devices and tools for cancer diagnosis and magnetic nanotherapy».h-index = 13.

The supervisor and scientific researcher of the project funded by the Royal Society “Technology Strategy Board”,2011-2014 years «Magnetic nanotherapy of cancer» at the Cavendish Laboratory of the Department of Physics, Cambridge University, United Kingdom of Great Britain and Ireland.


5. Зубчук Віктор Іванович, доцент, к.т.н., доцент кафедри

 

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Закінчив з відзнакою КПІ у 1963 р. за спеціальністю ”Математичні та обчислювальні прилади та пристрої” ФАЕПБ (зараз ФІОТ). Випускний дипломний проект, присвячений розробці діагностичних обчислювальних засобів, виконав під керівництвом академіка М.М.Амосова. З 1963 по 1967 р. працював на посаді інженера Інституту кібернетики АН України. У 1967 р. поступив до аспірантури КПІ, яку закінчив у 1971 р. , захистив дисертацію і отримав ступінь канд. техн. наук. З 1972 р. працював асистентом, старшим викладачем та доцентом факультету електроніки КПІ, а з 2003 р. по теперішній час – доцентом ММІФ. 

Є заступником завідуючого кафедри біомедичної інженерії з методичної роботи, членом Експертної ради  НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з навчальних видань.

Під керівництвом доц. В.І. Зубчука захищено 3 кандидатські дисертації та виконується 1  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Викладає дисципліни: «Цифрова схемотехніка», «Пристрої  інформаційно-вимірювальної техніки». Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Цифрова і комп’ютерна схемотехніка».

Опублікував 272 роботи, у тому числі: 4 патенти, співавтор 2 монографій. Під його керівництвом захищено 3 і виконуються 3 кандидатських дисертації.

Victor Zubchuk is an associate professor, candidate of engineering sciences, associate professor of department of the biomedical engineering of the NTUU «Kyiv polytechnic institute of the name of Ihor Sikorski».

It is the deputy of manager of department of the biomedical engineering from methodical work, by the member of Expert advice  of the NTUU «Kyiv polytechnic institute of the name of Ihor Sikorski» from educational editions.

Under the direction of Zubchuk Victor 3 candidate’s dissertations are protected and a 1  dissertation is executed on the receipt of scientific degree of candidate of engineering sciences after speciality the «Biomedical engineering».

Lays out disciplines: «Digital circuit technology», «Devices  of informatively-measuring technique».

Published 272 works, including: 4 patents, coauthor of 2 monographs.


6. Cоломін Андрій Вячеславович, доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Закінчив Київський університет ім.Тараса Шевченка у 1974р. за спеціальністю „Радіофізика і електроніка (квантова електроніка)” (згідно нового переліку — «Прикладна фізика та нанотехнології»). Працював старшим науковим співробітником в науково-дослідній частині Київського університету ім.Тараса Шевченка, де виконував низку науково-дослідних робіт спеціальної тематики. У 1984р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фіз.-мат. наук. На протязі 5 років виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту дисертацій.
З 2011р. працює на факультеті ММІФ (ФБМІ) КПІ спочатку старшим викладачем, а потім доцентом.

Викладає дисципліни: Медична фізика, Системи відображення біомедичної інформації, Веб-технології та веб-дизайн, Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення,
Технології створення програмних продуктів,  Технологія розробки програмного забезпечення.

Автор понад 50 наукових публікацій, в т.ч. 3 авторських свідоцтв та патентів, 3 навчальних посібника, у т.ч. з грифом МОН.

Andriy Solomin, Associate Professor, PhD, Associate Professorof the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

He graduated from Taras Shevchenko University of Kyiv in 1974. in the specialty «Radiophysics and Electronics (quantum electronics)» (according to the new list — «Applied Physics and Nanotechnology»). He worked as a senior researcher in the research part ofTaras Shevchenko Kyiv University, where he performed a number of scientific projectson special topics. In 1984 defended his dissertation for the degree of candidate of physical and mathematical sciences. For 5 years he served as the scientific secretary of the specialized council for the defense of dissertations.

Since 2011 works at the faculty of MMIF (FBMI) KPI first as a senior lecturer and then as an associate professor.

Teaches disciplines: Medical Physics, Biomedical Information Display Systems, Web Technologies and Web Design, Web-Oriented Software Development,Technology of software development.

Author of more than 50 scientific publications, including 3 copyright certificates and patents, 3 textbooks, incl. with the stamp of the Ministry of Education and Science.


7. Вовянко Світлана Ігорівна, к.б.н., доцент кафедри

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Закінчила у 1986 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Біохімія» і отримала кваліфікацію – біолог-біохімік, викладач біології та хімії.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біохімія» на тему «Вплив аплікаційної сорбції на системи протеолізу та детоксикації при опiковiй хворобі у щурів».

З 1983 по 1998 рр. працювала у відділі ад’ювантних методів терапії пухлин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. КавецькогоАН Українина посадах лаборанта, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. З 1998 по 2003 рр. працювала старшим науковим співробітником відділу клінічної імунології Інституту серцево-судинної хірургії АМН України. З 2003 по 2008 рр. – старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. КавецькогоНАН України. З 2004 року викладає у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Коло наукових інтересів: експериментальна медицина.

Викладає дисципліни: Біохімія, Кількісна фізіологія, Лабораторна аналітична техніка.

Маєпонад 70 науковихпублікацій, є співавтором3патентів Українинавинаходи, навчального посібника.

SvitlanaVovianko, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

She graduated from Taras Shevchenko University of Kyiv in 1986 in the specialty «Biochemistry». She worked as a senior researcher in the RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine.

Research interests: experimental medicine.

PhD thesis: “Effect of local adsorption on proteolytic and detoxifying systems in burns”.

Teaches courses: Biochemistry, Quantitative Physiology, Laboratory analytical equipment.

Author of more than 70 scientific publications, including 3 patent certificates.


8. Козяр Василь Васильович, к.мед.н., доцент кафедри

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Закінчив Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1971 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1973 року працює в Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. Займав посади: лікаря, старшого наукового співробітника, з 2003 року завідувач відділення анестезіології. Кандидатську дисертацію захистив у 1983 р. З 2003 р. – провідний науковий співробітник Інституту екогігієни і токсикології ім. Медведя МОЗ України. З 2005 року – асистент кафедри БМІ НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів – анестезіолого-реанімаційне забезпечення кардіохірургічних втручань, безпека операцій на серці в умовах штучного кровообігу, медичний моніторинг, методи та засоби штучної вентиляції легень у кардіохірургічних хворих. У науково-методичному напрямку в останні роки досліджує можливості опанування користувачами роботи із сучасними діагностичними системами та навчальними програмними продуктами.

Викладає дисципліни: Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології; Штучний кровообіг і штучні органи; Основи біології і медицини.

Опублікував понад 100 наукових робіт, в тому числі 6 патентів, співавтор 4 монографій. Під керівництвом В.В. Козяра виконується 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «Біомедична інженерія».

VasiliyKozyar, Candidate of Medical Sciences,Associate Professorof the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Graduated from Kyiv Medical Institute in 1971,withhonors. Speciality – medical care, qualification – doctor. Candidate of Medical Sciences, scientific specialty – Anaesthesiology and intensive care.

Dissertation topic: Comparative characteristic of anaesthesia with nitrous oxide and ether, halothane, narcotic analgesics by hemodynamic parameters and myocardial contractility during mitral valve replacement.

Teaches courses: Artificial organs, Basics of biology and medicine.

Under the guidance of V.V. Kozyar2 dissertations is being prepared for the degree of PhD in the specialty «Biomedical Engineering».

Published more than 100 papers, including 6 patents, co-author of 4 books.


9. Тарасова Лариса Дмитрівна, доцент, к.т.н., доцент кафедри

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Закінчила з відзнакою КПІ у 1975 р. за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». З 1975 по 1998 рр. працювала в КПІ на посадах: інженера, м.н.с., н.с., с.н.с., зав. лабораторії, зав. сектора. З 1998 по 2001 рр. працювала в системі МОЗ України, займалася експертизою і реєстрацією виробів медичного призначення. З 2001 р. працює в Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України на посаді зав.науково-організаційного відділу. З 2004 року – старший викладач кафедри БМІ НТУУ «КПІ».

Приймає участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова». Виконавець науково-дослідної роботи «Вдосконалення інтраопераційного захисту серця на основі аналізу температурних полів», 2016-2018 рр., № держреєстрації 0116U004023.

Викладає дисципліни: Механіка, Біомедична механіка, Матеріалознавство та конструкційні матеріали.

Автор понад 45 наукових публікацій, в т.ч. 6 авторських свідоцтв.

Larysa Tarasova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.Executor of research work «Improvement of intraoperative protection of the heart based on the analysis of temperature fields», 2016-2018, № state registration 0116U004023.

Teaches disciplines: Mechanics, Biomedical Mechanics, Materials Science and Construction Materials.

Author of more than 45 scientific publications, including 6 patent certificates.


10. Білошицька Оксана Костянтинівна, ст. викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Білошицька Оксана Костянтинівна. Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри біомедичної інженерії, заступник декана з навчально-виховної роботи.

У 2014 році закінчилафакультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія оцінювання перебігу епілепсії за показниками складності електроенцефалограми» (спеціальність 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Викладає дисципліни: Математичне моделювання біомедичних систем та процесів, Медична статистика, Методи та засоби діагностики патології людини, Медичні інформаційні системи, Система управління якістю в медицині.

Коло наукових інтересів –математичне моделювання біологічних та медичних систем, діагностичні комплекси, статистика, інформаційні технології в медицині.

Є одним з розробників освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 163 Біомедична інженерія.

Автор понад 50 наукових публікацій.

Oksana K. Biloshytska. Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Biomedical Engineering, Vice Dean of Education

In 2014 he has graduated from the faculty of biomedical engineering of NTUU «KPI» majoring in «Information control systems and technologies».

In 2019 was defended a thesis on the subject of“Information technology for estimating the course of epilepsy by indicators of electroencephalogram complexity” (specialty 05.13.09 – Medical and Biological Informatics and Cybernetics)

Performer of scientific projects: Mathematical modeling of biomedical systems and processes, Medical statistics, Methods and means of human pathology diagnostics, Medical information systems, Quality management system in medicine.

Research interests: Mathematical modeling of biological and medical systems, diagnostic complexes, statistics, information technologies in medicine.

Author of more than 50 scientific publications.


11. Калашнікова Лариса Євгеніївна, доцент, к.б.н., доцент кафедри, заступник декана з міжнародного співробітництва

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Калашнікова Лариса Євгеніївна, доцент кафедри біомедичної інженерії, заступник декана з питань міжнародного співробітництва.

Закінчила  у 1983 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «біолог-біофізик» і отримала кваліфікацію – біолог, викладач біології  та хімії. Захистила кандидатську дисертацію зза двома спеціальностями: «Хімія природних сполук» та «Фармакологія» на тему «Зв’язок поверхневого заряду мембрани нейтро-філів з функцією клітинних сигнальних каскадів».

З 1994 року працюєна посаді доцента  в  Центрі міжнародної освіти НТТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського,  а з 1996 р. працює на посаді доцента кафедри  акустики та акустоелектроніки факультету електроніки . На кафедрі акустики та акустоелектроніки викладала дисципліни медико-біологічного спрямування. Це наступні  наступні дисципліни —  «Біологія з основами фізіології», «Методи діагностики та терапії», «Вплив акустичних хвиль на біологічні системи», «Екологічна акустика». З 2015 року працює на кафедрі БМІ на посаді доцента, а з 2016 року виконує обов’язки заступника декана з міжнародного співробітництва.

Викладає дисципліни: «Біотермодинаміка та масообмін», «Біоорганічна хімія», «Біомедичні нанотехнології», «Вступ до спеціальності — Основи біомедичної етики»,  «Основи біології та медицини», «Основи наукової роботи».

Викладає  англійською мовою дисципліни: «Біоорганічна хімія», «Біомедичні нанотехнології», «Вступ до спеціальності-Основи біомедичної етики» та «Біофізика».

Є автором понад 70 наукових публікацій. Серед них 10 статей у науково- метричній базі даних SCOPUS. У неї є три патенти. Два для корисної моделі, один для винаходу.

Kalashnikova Larysa Е, Associate Professor of Biomedical Engineering FBMI, Deputy Deanfor International Cooperation.

In 1983 shegraduated the Biology Faculty of  Taras Shevchenko Kyiv State University, by specialty «Biology and Biophysics». In 1994, She defended her dissertation in two specialties: «Сhemistry of natural compounds» and «Pharmacology».

Since 1994 he has been working as an associate professor at the Center for International Education at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, andsince 1996 he has been working as an associate professor at the Acoustics and Acous to electronics Department, of Faculty Electronics. At the Acoustics and Acoustoe lectronics Department, she teaches disciplines of medical and biological orientation. She teaches such as disciplines «Biology with the basics of physiology», «Methods of diagnosis and therapy», «Influence of acoustic waveson biological systems», «Environmental acoustics».

Since 2015 he has been working at the Faculty of Biomedicine, is an associate professor of the Department of Biomedical Engineering. Since 2016, he has been acting Deputy Dean for International Cooperation.

At the Department of BMI she has been teaches such as disciplines «Biothermodynamics and Mass Transfer», «Bioorganic Chemistry», «Biomedical Nanotechnology», «Introduction to the specialty -Fundamentals of Biomedical Ethics» and «Fundamentals of Biologyand Medicine», «Fundamentals of Scientific Work». She is the research supervisor of many master’s and bachelor’s the dimplome works.

She has been teaches such as disciplines as «Bioorganic Chemistry», «Biomedical Nanotechnology», «Introduction to the specialty — Fundamentals of Biomedical Ethics» and «Biophysics» by English language.

She is the author of more than 70 scientific publications. Among it the more 10 articles in the SCOPUS scientific and metric database. She has three patents: two for a utility model and one for an invention.


12. Богомолов Микола Федорович, доцент, к.т.н., доцент кафедри

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Богомолов Микола Федоровичкандидат технічних наук, доценткафедри біомедичної інженерії Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського з 2018 року. Завідувач міжфакультетської лабораторії лазерної медицини (РТФ та ФБМІ).

Стаж викладацької роботи: 32 роки. Закінчив Радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту в 1979 році за спеціальністю «Радіотехніка»,Ленінський стипендіат, отримав диплом з відзнакою. В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.07 «Оптичні прилади та системи» на тему «Лазерні гетеродинні волоконно-оптичні доплеровські вимірювачі швидкості».В 1994 р. отримав вчене звання доцента. Був керівником  науково-дослідних робіт, працював над розробками сучасних лазерних пристоїв для приладобудування, космічних досліджень з ПО «Енергія»(м.Москва), захисту м.Ленінграду від повеней,розробив та впровадив лазерні опромінювані крові людини та біологічно активних точок для лікування серцево-судинних (НДІ Кардіології ім..М.Д.Стражеско,м.Київ) і онкологічних (Київська міська онкологічна лікарня) захворювань.

З 2005 по 2007 рр. навчався  в докторантурі Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Оптичні прилади та системи». Працює над докторською дисертацією на тему «Взаємодія лазерного випромінювання з форменими елементами крові».

Напрямки науково-інженерної діяльності: волоконно-оптичні перетворювачі, системи телемедицини,оптоелектронні біомедичні діагностичні та терапевтичні комплекси, лазерні опромінювачі крові і біологічних активних точоклюдини,  інфрачервоні хірургічні і офтальмологічні скальпелі, сучасні медичні  комплекси для експрес-діагностики захворювань крові людини.

В 1998 року організував на радіотехнічному факультеті і відповідав за спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи», офіційний експерт МОН з акредитації і ліцензування цієї спеціальності.

На базі лабораторії лазерної медицини виконувались лабораторні роботи і проводились лекції з таких дисциплін: “Оптоелектронні та лазерні пристрої”,“Біофізика і біофотоніка”,“Основи біомедичних досліджень”, “Матеріали біомедичних апаратів”,“Системи автоматичного проектування”,“Лінії передавання інформації”,“Комп’ютерне моделювання біомедичної апаратури”, “Електронні діагностичні апарати і системи”, “Електронна апаратура лікувальних технологій”,“Лазерна медицина”, “Оптоелектроніка”,“ Лазерна технологія ”,  “Конструювання і технологія електронних біомедичних апаратів”, “Апаратура біомедичних досліджень”,“Гістологія”, “Нормальна та патологічна анатомія”, “Метрологія біомедичної апаратури”,“Експлуатація біомедичної апаратури”,“Комп’ютерний дизайн біомедичної апаратури”,“Апаратура реабілітації і штучні органи”,“Лабораторна аналітична техніка”.

Під керівництвом доц. Богомолова М.Ф. захищено 1 і виконуються 2 дисертаційні роботи(включно аспіранта з Ірану) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальністі 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи».

Має  понад 370 друкованих наукових робіт, є співавтором  13 авторських свідоцтв на винаходи та Стандарту освіти зі спеціальності «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Mykola Bogomolov. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Biomedical Engineering, Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky since 2018. Head of the interdepartmental laboratory of laser medicine (RTF and FBMI).

From 2005 to 2007 he studied for a doctorate at the Kyiv Polytechnic Institute, majoring in «Optical Devices and Systems». He is working on his doctoral dissertation on «Interaction of laser radiation with blood cells».

Areas of scientific and engineering activities: fiber-optic transducers, telemedicine systems, optoelectronic biomedical diagnostic and therapeutic complexes, laser irradiators of blood and biologically active human points, infrared surgical and ophthalmological scalpels, modern medical blood complexes for disease diagnosis.

In 1998 he organized at the Faculty of Radio Engineering and was responsible for the specialty «Biotechnical and medical devices and systems», an official expert of the Ministry of Education and Science on accreditation and licensing of this specialty.

On the basis of the laboratory of laser medicine laboratory works were performed and lectures were held in the following disciplines: «Optoelectronic and laser devices», «Biophysics and biophotonics», «Fundamentals of biomedical research», «Materials of biomedical devices», «Automatic design systems», «Information transmission lines» ”,“ Computer modeling of biomedical equipment ”,“ Electronic diagnostic devices and systems ”,“ Electronic equipment of medical technologies ”,“ Laser medicine ”,“ Optoelectronics ”,“ Laser technology ”,“ Const destruction and technology of electronic biomedical devices ”,“ Biomedical research equipment ”,“ Histology ”,“ Normal and pathological anatomy ”,“ Metrology of biomedical equipment ”,“ Operation of biomedical equipment ”,“ Computer design of biomedical equipment ”,“ Rehabilitation equipment artificial organs ”,“ Laboratory analytical equipment ”.

Under the guidance of MykolyBogomolova defended 1 and performed 2 dissertations (including a graduate student from Iran) for the degree of candidate of technical sciences in the specialty 05.11.17 «Biological and medical devices and systems».

He has more than 370 published scientific works, is a co-author of 13 copyright certificates for inventions and the Education Standard in the specialty «Biotechnical and medical devices and systems».


13. Делавар-КасмаіМохаммад, к.т.н., ст. викладач

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Делавар-Касмаі Мохаммад, старший викладач кафедри біомедичної інженерії, виконавець проєкту в конкурсі науково-дослідних робіт молодих учених.

Закінчив  у 1998 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» за спеціальністю «Біомедична електроніка» і отримав кваліфікацію – магістр електроніки.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біологічні та медичні прилади і системи». на тему «Система адаптивної магнітотерапії з пульсометричним зворотнім зв’язком».

З 2019 року викладає у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Забезпечує лабораторні роботи з дисципліни: Цифрова схемотехніка.

Є автором понад 40 наукових статей та 2 патентів на корисну модель.


14. Дубко Андрій Григорович, с.н.с., к.т.н., доцент кафедри

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Дубко Андрій Григорович, доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, вiддiлу зварювання та споріднених технологій в медицині та екології.

У 2000 розі захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Зварювання та споріднені процеси і технології». З 2009 року викладає на кафедрі біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Досліджує контактне стикове зварювання матеріалів та зварювання м’яких живих тканин в медицині.

Викладає дисципліни: Основи клінічної інженерії та радіології-1. Основи проектування. Системи автоматизованого проектування; Експертиза та інженерний супровід мед обладнання.

Автор понад 30 наукових публікацій,  12 авторських свідоцтв, співавтор 1 монографії.

Andrii Dubko. Associate Professor, PhD  of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Senior Staff Scientist of the Department of Welding and Related Technologies in Medicine and Ecology, E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Investigates butt welding of materials and welding of soft living tissues in medicine.

Author of more than 30 scientific publications, 12 patent certificates, co-author of 1 book.


15. Сичик Марина Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Сичик Марина Михайлівна. Кандидат технічних наук, PhD, доцент кафедри  біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Спеціалізується в напрямку наукових досліджень та інженерного супроводу комплексу рентгенологічного та електрофізіологічного обладнання при діагностиці та хірургічному лікуванні порушень ритму серця.

Захистила дисертацію на тему «Катетерна радіочастотна абляція аритмогенних зон серця підвищеної ефективності та безпечності» за спеціальністю «Біологічні та медичні прилади і системи».

Викладає дисципліни: «Клінічна інженерія. Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології»; «Біотермодинаміка та масоперенос. Термодинаміка біологічних процесів і систем».

Стажувалася в електрофізіологічних лабораторіях провідних кардіохірургічних клінік Чехії (Institute for Clinical and Experimental Medicine, Прага), Словаччини (National Cardiovascular Institute, Братислава), Угорщини (Gottsegen National Cardiology Institute, Будапешт) та Австрії (Abbott office, Відень) в рамках навчання «EnSite Precision NavX and Claris practical clinical training» (2020 року) та «EnSite Precision and Claris Introductory Course» (2018 року).   За фахом дисциплін пройшла спеціалізоване навчання в тренінгових центрах Європи:

 • Course «Clinical cardiac electrophysiology and interventional treatment of tachyarrhythmias» (2018, European Heart Rhythm Association and Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of Croatian Cardiac Society, Загреб, Хорватія);
 • Ensite Velosity NavX Training (2013, St. Juse Medical Advanced Technology Center, Брюсель, Бельгія);
 • Course «Basics of cardiac pacing for doctors», «IPG essentials» (2013, Medtronic Academia, Київ, Україна).

За результатами досліджень опубліковано близько 30 наукових праць в фахових виданнях, 1 патент на винахід, 4 патенти на корисну модель.

Maryna Sychyk. Candidate of Engineering Sciences, PhD, Assistant Professor of  the Department of Biomedical engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Field of specialization are scientific research and engineering support of complex radiological and electrophysiological equipment in the diagnosis and surgical treatment of cardiac arrhythmias.

Dissertation –  «Catheter radiofrequency ablation of cardiac arrhythmogenic zones of improved

efficiency and safety» on specialty «Biological and medical devices and systems».

Educational disciplines: «Clinical Engineering. Diagnostic and therapeutic methods in arrhythmology and electrophysiology»; «Biothermodynamics and mass transfer. Thermodynamics of biological processes and systems».

Interned in the electrophysiological laboratoris of leading clinics of cardiac surgery of Czech Republic (Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague), Slovakia (National Cardiovascular Institute, Bratislava), Hungary (Gottsegen National Cardiology Institute, Budapest) and Austria (Abbott office, Vienna) as participation in clinical training «EnSite Precision NavX and Claris practical clinical training» (2020) and «EnSite Precision and Claris Introductory Course» (2018). In the specialty of disciplines M. Sychyk received specialized education in European training centers:

 • Course «Clinical cardiac electrophysiology and interventional treatment of tachyarrhythmias» (2018, European Heart Rhythm Association and Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of Croatian Cardiac Society, Zagreb, Croatia);
 • Ensite Velosity NavX Training (2013, St. Juse Medical Advanced Technology Center, Brussel, Belgium);
 • Course «Basics of cardiac pacing for doctors», «IPG essentials» (2013, Medtronic Academia, Kyiv,Ukraine).

According to the results of the work, about 30 scientific works were published in professional publications, and 5 patents were recived.


16. Рудніцька Олена Володимирівна, PhD, доцент кафедри

Рудніцька Олена Володимирівна закінчила з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури в 2002 р. за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Має практичний досвід роботи в ІТ на інженерних та керівних посадах понад 20 років та сертифікацію за міжнародними стандартами виробників IT обладнання та програмного забезпечення. Інструктор академії Cisco за напрямком CCNA Cybersecurity Operations. У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Дисципліни, що викладаються:

 • Системи автоматизованого проектування (3 курс),
 • Високотехнологічні системи для діагностики та терапії (5 курс),
 • Медичні мікропроцесорні системи-2. Проектування інформаційно-вимірювальних систем (5 курс).
 • Загальна кількість статей та тез доповідей на конференціях 23 – (самостійно – 4).

Наукові інтереси: кіберфізичні системи, обчислювальні системи, системи відновлення після катастроф, адаптивні системи неперервної освіти, інформаційні технології в проектуванні.

Olena Rudnitska, PhD, Associate Professor of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

She graduated from Kyiv National University of Construction and Architecture in 2002 in the specialty «Information Technology of Design ». She has more than 20 years of practical experience in IT in engineering and management positions and certification according to international standards of IT hardware and software vendors. She is also a Cisco Academy CCNA Cybersecurity Operations instructor.

Research interests: Cyberphysical Systems, Computing Systems, Disaster Recovery Solutions, Adaptive Systems of Lifelong Learning, Information Technology in Design.


17. Зубков Станіслав Володимирович, ст. викладач

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Зубков Станіслав Володимирович, старший викладач кафедри біомедичної інженерії, є науковим керівником студентського конструкторського бюро.

Закінчив у 1971 році Московське ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапору вище технічне училище ім. М.Е. Баумана за спеціальністю «Автоматичні приводи» і отримав кваліфікацію – інженер-електромеханік.

З 2009 року викладає у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Викладає дисципліни: Діагностична техніка, Теорія автоматичного керування.

Є автором понад 30 наукових статей та авторських свідоцтв.


18. Овчаренко Ганна Романівна, ст. викладач

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

У 2007 році закінчила «КІСІКС» за спеціальністю «Психологія».

Дисципліни, що викладаються: «Теорія вирішення винахідницьких задач», «Кількісна фізіологія», «Методи і засоби інтроскопії», «Інформатика енцефалографічних комплексів. Психофізіологічні основи ЕЕГ».

Наукова діяльність:

 • участь в організації наукової роботи кафедри, наукових конференцій;
 • в рамках дисципліни «Інформатика енцефалографічних комплексів. Психофізіологічні основи ЕЕГ» співпрацює з лабораторією електроенцефалографії ін-ту Амосова АМН України;
 • робота в HR сфері (сфера управління персоналом), на кафедрі з 2009 року, в 2010 вступила до аспірантури за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія».

Має більше 10 наукових публікацій.


19. Данілова Валентина Анатоліївна, ст. викладач

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, помічник заступника декана факультету біомедичної інженерії з міжнародної діяльності.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Виконавець наукових проектів: «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Викладає дисципліни: Комп’ютерні мережі, Об’єктно-орієнтоване програмування, Телемедицина та комп’ютерні мережі.

Автор понад 25 наукових публікацій, в т.ч. 2 авторських свідоцтв. Закінчила аспірантуру КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи».

Valentyna Danilova. Senior Lecturer of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Assistant Dean of the Faculty of Biomedical Engineering on International relations.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.

Performer of scientific projects: «Medical-engineering development of technical means of controlled thermal exposure and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases» (№ DR 0111U009102), 2012.

Disciplines: Computer Networks, Object-Oriented Programming, Telemedicine and Computer Networks.

Author of more than 25 scientific publications, including 2 patent certificates. She graduated from the postgraduate school of  Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, specialty 05.11.17 «Biological and medical devices and systems».


20. Юр’єва Катерина Олександрівна, ст. викладач

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Закінчила аспірантуру  КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 05.11.17 — «Біологічні та медичні прилади і системи».

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Теорія рішення винахідницьких задач».


21. Стасюк Юрій Петрович, асистент

intellect.bmi.fbmi.kpi.ua

Аспірант, асистент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Виконавець наукових проектів: «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 15 наукових публікацій, в т.ч. 1 авторського свідоцтва. Навчається в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Yuri Stasyuk. Postgraduate student, assistant of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.

Performer of scientific projects: «Medical-engineering development of technical means of controlled thermal action and its necessary for the surgical treatment of cardiovascular manufacturers» (No. DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 15 scientific publications, including 1 patent certificate. Studying at the Postgraduate School of KPI Igor Sikorsky majoring in Biomedical Engineering.