Професійна активність

Науково-педагогічний персонал кафедри біомедичної інженерії складається з 20 осіб: 17 викладачів кафедри є штатними співробітниками, 3 особи з професорсько-викладацького складу працюють за сумісництвом (з них 2 особи є зовнішніми сумісниками, 1 особа – внутрішнім сумісником).

На кафедрі працює 4 доктора наук (з них 3 мають звання професора, 1 – доцент, виконує обов’язки завідувача кафедри згідно штатного розкладу), 10 кандидатів наук, що займають посаду доцента, 5 старших викладачів (з них 1 має ступінь кандидата біологічних наук, 4 – без наукового ступеню), та 1 асистент без наукового ступеню (аспірант кафедри).

Кафедру біомедичної інженерії очолює д.т.н. (за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика), к.т.н. (за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні
прилади і системи), доц. Шликов В.В.

Таблиця професійної активності викладачів кафедри біомедичної інженерії факультету біомедичної інженерії (Додаток 4 до Розпорядження 5-126 від 25.06.2020)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника ЗВО Науковий ступінь,

вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Шифр і назва спеціальності, яку забезпечує працівник

Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю (пункт 38 Ліцензійних умов)

1

2 3 4

5

1 Максименко Віталій Борисович

 

Доктор медичних наук, професор із спеціальності 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія». 163 Біомедична інженерія, шифр 14.01.30, наукова спеціальність – «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19
2 Лебедєв Олексій Володимирович

 

Доктор технічних наук , професор за кафедрою біомедичної інженерії,

старший науковий співробітник зі спеціальності зварювання та споріднені технології.

163 Біомедична інженерія, шифр 05.13.07, наукова спеціальність «Автоматичне управління і регулювання» 1, 8, 11, 13, 19
3 Шликов Владислав Валентинович

 

Доктор технічних наук,

доцент по кафедрі біомедичної інженерії.

163 Біомедична інженерія, шифр к.т.н. 05.11.17, наукова спеціальність «Медичні прилади та системи», шифр д.т.н. 05.13.09, наукова спеціальність к.т.н. «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19
4 Орел Валерій Еммануїлович Доктор біологічних наук,

професор за спеціальністю

03.00.01 радіобіологія.

163 Біомедична інженерія, шифр 03.00.01 наукова спеціальність «Радіобіологія» 1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 20
5 Соломін Андрій Вячеславович Кандидат фізико-математичних наук,

доцент по кафедрі біобезпеки та здоров’я людини.

163 Біомедична інженерія, шифр 01.04.03 «Радіофізика» 1, 3, 8, 13, 14, 19
6 Зубчук Віктор Іванович

 

Кандидат технічних наук,

доцент по кафедрі теоретичної електроніки.

163 Біомедична інженерія, шифр 05.13.12 , наукова спеціальність «Системи автоматизації проектувальних робіт» 1, 4, 7, 9, 13
7 Вовянко Світлана Ігорівна

 

Кандидат біологічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр  03.00.04, наукова спеціальність – «Біохімія» 4, 8, 13, 14, 19
8 Козяр Василь Васильович Кандидат медичних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 14.00.37  наукова спеціальність «анестезіологія і реаніматологія» 1, 2, 8, 14, 19
9 Тарасова Лариса Дмитрівна Кандидат технічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 06.17.08, наукова спеціальність: процеси і апарати хімічної технології 1, 4, 8, 14, 19, 20
10 Богомолов Микола Федорович Кандидат технічних наук

 

163 Біомедична інженерія, шифр 05.11.12, наукова спеціальність: «Оптичні прилади» 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 19
11 Калашнікова Лариса Євгеніївна Кандидат біологічних наук,

доцент по  кафедрі природничих дисциплін Міжнародного підготовчого інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

163 Біомедична інженерія, шифр 14.00.25 наукова спеціальність «фармакологія» та 02.00.10 наукова спеціальність «біоорганічна хімія, хімія природних та фізіологічно активних сполук» 1, 4, 8, 10, 13, 19
12 Білошицька Оксана Костянтинівна Кандидат технічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 05.13.09, наукова спеціальність к.т.н. «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20
13 Сичик Марина Михайлівна Кандидат технічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 05.11.17, наукова спеціальність «Медичні прилади та системи» 1, 5, 12, 14, 19, 20
14 Дубко Андрій Григорович Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності зварювання та споріднені процеси і технології 163 Біомедична інженерія, шифр 05.03.06, наукова спеціальність «Зварювання та споріднені процеси і технології» 1, 8, 13, 14, 19
15 Делавар Касмаі Мохаммад Кандидат технічних наук

 

163 Біомедична інженерія, шифр 05.11.17, наукова спеціальність «Біологічні та медичні прилади і системи» 5, 12, 13, 19
16 Овчаренко Ганна Романівна 163 Біомедична інженерія, магістр з біомедичної інженерії 1, 4, 14, 19
17 Зубков Станіслав Володимирович 163 Біомедична інженерія, спеціаліст завтоматичних приводів 4, 11, 12, 13, 19
18 Данілова Валентина Анатоліївна 163 Біомедична інженерія, магістр з комп’ютерних наук 1, 4, 12, 13
19 Юр’єва Катерина Олександрівна 163 Біомедична інженерія, спеціаліст з приладобудування 1, 4, 19, 20
20 Стасюк Юрій Петрович 163 Біомедична інженерія, магістр з біомедичної інженерії 1, 13, 14, 19
21 Орел Валерій Бінгович 163 Біомедична інженерія, спеціаліст «лікувальна справа» 1, 13, 19
22 Рудніцька Олена Володимирівна Кандидат технічних наук (доктор філософії) 163 Біомедична інженерія, шифр 122, наукова спеціальність «Комп’ютерні науки» 1, 5, 19, 20

Таблиця професійної активності викладачів з кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, які забезпечують викладання дисциплін за спеціаьністю 163 Біомедична інженерія

23 Борковська Інна Пилипівна Кандидат філологічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 10.02.04, германські мови 1, 3, 4, 12, 14
24 Новіков Борис Володимирович Доктор філософських наук 163 Біомедична інженерія, 09.00.03, соціальна філософія та філософія історії 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 20

Високий рівень навчання за освітніми програмами під час конкурсного добору викладачів забезпечується  шляхом відповідності їх професійної діяльності результатам, переліченим в пунктах 37 і 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 зі змінами, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. Відповідність пунктів 30 Ліцензійних умов 2015 року до пунктів 37 і 38 Ліцензійних умов 2021 року наведено у таблиці відповідності.


Забезпечення видів і результатів професійної діяльності викладачами кафедри за спеціальністю (пункт 30 Ліцензійних  умов  від 30.12.2015 № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 10 травня 2018 р. № 347):

1. Шликов Владислав Валентинович, доцент, д.т.н.,  в.о. завідувача кафедри біомедичної інженерії


2. Максименко Віталій Борисович, проф., д.м.н., декан факультету біомедичної інженерії


3. Лебедєв Олексій Володимирович, проф., д.т.н., професор кафедри


4. Орел Валерій Евгенійович, проф., д.м.н.,  професор кафедри


5. Зубчук Віктор Іванович, доцент, к.т.н., доцент кафедри


6. Cоломін Андрій Вячеславович, доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 


7. Вовянко Світлана Ігорівна, к.б.н., доцент кафедри


8. Козяр Василь Васильович, к.мед.н., доцент кафедри


9. Тарасова Лариса Дмитрівна, доцент, к.т.н., доцент кафедри


10. Білошицька Оксана Костянтинівна, ст. викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи


11. Калашнікова Лариса Євгеніївна, доцент, к.б.н., доцент кафедри, заступник декана з міжнародного співробітництва


12. Богомолов Микола Федорович, доцент, к.т.н., доцент кафедри


13. Делавар-КасмаіМохаммад, к.т.н., ст. викладач


14. Дубко Андрій Григорович, с.н.с., к.т.н., доцент кафедри


15. Сичик Марина Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри


16. Рудніцька Олена Володимирівна, PhD, доцент кафедри

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: http://orcid.org/

17. Зубков Станіслав Володимирович, ст. викладач


18. Овчаренко Ганна Романівна, ст. викладач


19. Данілова Валентина Анатоліївна, ст. викладач


20. Юр’єва Катерина Олександрівна, ст. викладач


21. Стасюк Юрій Петрович, асистент


22. Орел Валерій Бінгович, асистент

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-6319-4215

23. Матвєєва Ілона Олегівна, асистент

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: https://orcid.org/

24. Борковська Інна Пилипівна, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямвання №3


25. Новіков Борис Володимирович, професор  кафедри філософії


26. Вдовиченко Ольга Володимирівна, доцент кафедри біомедичної кібернетики

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-2112-2237

27. Беспалова Олена Ярославівна, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-1507-1445

Зведена інформація про викладачів, які викладають на ОП 2021 р. «Медична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.