Громадське обговорення

Результати громадського обговорення ОПП «Медична інженерія» 2020 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Враховано зауваження та пропозицій стейкголдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором бакараврів наступні навчальні дисципліни:

–  «Теорія автоматичного керування» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є аналіз систем автоматичного керування та синтез цих систем, вивчення з застосуванням найсучаснішої системи електронно-технічного моделювання біоінженерних систем MicoCap-12.

«Проектування систем автоматичного контролю і керування» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є синтез систем автоматичного керування за заданими показниками якості конструювання систем автоматичного керування, вибір параметрів елементів системи, які можна змінювати.

«Технологія створення програмних продуктів» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення досвіду та стандартів в галузі проектування, конструювання, тестування, налаштовування, впровадження та супроводження програмних систем, обирання оптимальних рішень на базі сучасних технологій; розробки компонентів програмного забезпечення; реалізації прототипів архітектури програмного забезпечення.

«Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення особливостей та переваг застосування сучасної технології HTML5, реалізації принципу розділення об’єктної структури і дизайну сайту в технології СSS, технології взаємодії з базами даних в серверних сценаріях. MySQL.

«Теорія біомедичних сигналів» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення методів обробки одно- та двовимірних сигналів в біомедичних комп’ютерних системах.

«Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення методів реєстрації, зчитування та візуалізації біомедичних сигналів з допомогою комп’ютерної техніки.

«Лабораторна аналітична техніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення основних напрямків клінічної лабораторної діагностики, апаратури для розділення рідких неоднорідних систем, методів хроматографії, електрофорезу, мас-спектрометрії.

«Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення основних характеристик лазерних джерел випромінювання для медичного застосування, використання сучасних волоконно-оптичних світловодів  для проектування діагностичних пристроїв.

«Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення методів лазерної спектроскопії (спектроскопії комбінаційного розсіяння, абсорбційної і колориметричної спектроскопії, лазерного флуоресцентного аналізу, лазерної мас–спектроскопії).

«Медична статистика» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення методів моделювання та статистичного дослідження для розв’язання задач, пов’язаних з дослідженням роботи біологічних та медичних систем, а також здоров’ям населення та діяльністю закладів охорони здоров’я.

«Медичні інформаційні системи» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення особливостей обробки та представлення інформації в медичних інформаційних системах, стандарти передачі та зберігання медичної інформації, особливості реалізації медичних інформаційних систем для кожного рівня надання медичної допомоги.

«Статистичні методи в біомедичних дослідженнях» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення теоретико-методологічних основ формування біомедичних даних, принципи і методи збору даних, статистичної обробки та аналізу даних.

«Біотермодинаміка та масоперенос» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення біологічних та хімічних систем і процесів на основі загальних законів взаємоперетворення теплоти, різних видів роботи біосистеми і енергії.

«Термобіоніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення основних процесів терморегуляції живих організмів та підтримки гомеостазу організму як механізму підтримки сталості живої системи.

«Теорія рішення винахідницьких задач» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є систематизація пошуку інформації, принципів логічного та системного мислення, вивчення оточуючого світу як системи: технічна, інформаційна, біологічна та інші, закони розвитку технічних систем, алгоритм рішення винахідницьких задач, основні принципи застосування теорії у технічних і нетехнічних сферах.

«Біофармацевтична інженерія» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення медико-біологічних, фізико-хімічних, інженерно-технологічних та техніко-економічних аспектів створення лікувальних, діагностичних та профілактичних препаратів біологічного походження.

«Методи та засоби діагностики патології людини» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення методів і засобів досліджень з використанням медичної техніки та комп’ютерних технологій з метою обстеження людини.

«Система управління якістю в медицині» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення  теоретичних та методологічних питань управління якістю, інструментів контролю й управління якістю, розроблення, запровадження та сертифікація систем управління якістю.

«Лікувальна медична техніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення фізичних основ дії ВЧ- коливань на тканини організму, обладнання та методи застосування терапії НЧ-магнітним полем, апарати для електротерапії та основні напрями клінічної лікувальної техніки.

Затверджена освітньо-наукова програма «Медична інженерія» (протокол Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського №4 від 02.04.2018 р. зі змінами НМК №1 від 03.06.2020 р.) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія: 163_Освітня_програма_бакалавр_2020.


Результати громадського обговорення ОПП «Медична інженерія» 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Враховано зауваження та пропозицій стейкголдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором бакараврів наступні навчальні дисципліни:

«Біомедичні сенсорні системи» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення сучасних вимірювальних перетворювачів та датчиків, які застосовуються у сфері серцево-судинної інженерії, та ознайомлення з методами розробки медичних сенсорних систем для діагностики, лікування, і відновлення органів у сфері серцево-судинної хірургії і кардіології.

«Медичні інформаційні системи» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з розробки інформаційних систем та їх застосовування у медицині, зокрема у складі обладнання для коагуляції та зварювання м’яких живих тканин.

«Системи управління якістю в медицині» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення організації робіт із аудиту у сфері якості систем, продукції та послуг, визначення принципів та порядку проведення процедури внутрішнього і зовнішнього аудиту систем управління якістю та вимог до аудиторів.

«Основи конструювання та проектування медичної техніки» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення графічних та технічних засобів SolidWorks (або ANSYS чи COMSOL) для проектування технологічних продуктів медичного призначення, які створюються з використанням біологічних об’єктів.

«Лабораторна аналітична техніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення умов експлуатації медичної техніки та проблем розроблення і проектування біомедичних систем та засобів для профілактики, діагностики, лікуванні та реабілітації.

«Термодинаміка біологічних процесів і систем»обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення проблем термодинаміки та масопереносу в біологічних, природних та штучних системах та умов теплообміну в біологічних об’єктах.

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Медична інженерія (Соціо+_Медична_інженерія_бакалаври_2021).

Результати опитування викладачів кафедри біомедичної інженерії та трансляційної медичної інженерії щодо освітнього процесу за спеціальністю 163 Біомедична інженерія (Соціо+_Медична_інженерія_викладачі_2021).

Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії 7 від « 13 »   01  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, додаток із пропозиціями).

Затверджена освітньо-наукова програма «Медична інженерія» (протокол Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського №3 від 15.03.2021 р.) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія: 163_Освітня_програма_бакалавр_2021.


Громадське обговорення ОПП «Медична інженерія» 2022 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

163 Освітня програма бакалавр 2022 (проект).


Результати громадського обговорення ОПП «Медична інженерія» 2020 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Враховано зауваження та пропозицій стейкголдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором магістрів наступні навчальні дисципліни:

–  «Штучні органи» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є створення штучних органів, що є сучасним напрямом реабілітаційної медицини, який для своєї реалізації об’єднує зусилля самих передових галузей науки і техніки і який є дієвим засобом відновлення втрачених органів та підтримки життєвої активності людини.

–  «Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є створення приладів для заміщення життєво-важливих функцій організму, що є сучасним ефективним напрямом реабілітаційної медицини, який для своєї реалізації об’єднує зусилля самих передових галузей науки і техніки і який є дієвим засобом відновлення втрачених функцій органів та підтримки життєвої активності людини.

–  «Ендо- та екзопротезування» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є перспективні технології екстракорпорального та інтракорпорального протезування органів і функцій людського організму, вимоги щодо біосумісності застосовуваних сировинних матеріалів та енергозабезпечення штучних органів.

–  «Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є перспективні технології розробки протезно-ортопедичної та реабілітаційної техніки, протезування органів і функцій людського організму, вимоги щодо біосумісності застосовуваних біосумісних матеріалів та енергозабезпечення штучних органів.

–  «Біоматеріали і біотехнології» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є перспективні біосумісні  біоматеріали із заданими властивостями для  виробництва медичних виробів, проектування та розробка штучних органів і систем з врахуванням вимоги щодо біосумісності біоматеріалів, що мають контактувати з середовищем живого організму.

–  «Фізіотерапевтичні медичні прилади» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є особливості лікувальної апаратури для подальшої дії при захворюваннях серцево-судинної системи організму людини, основні терміни та визначення, електронні апарати терапії у медичній техніці  та їх класифікація.

–  «Електронні сенсори та біочіпи» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є розробка електронних сенсорів та біочіпи, які використовуються у медичній техніці  та їх класифікація.

–  «Біофотоніка та наноелектроніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є основні процеси на клітинному рівні біологічних середовищ під дією лазерного та ультрафіолетового випромінювань, а також дослідження параметрів біооб’єктів на молекулярному рівні з використанням сучасної електронної діагностичної апаратури.

Витяг із засідання осередку ради молодих вчених кафедри біомедичної інженерії  № 3 від « 04 » 02  2020 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо  надання пропозицій від здобувачів вищої освіти (завантажити).

Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 6 від « 07 »   02  2020 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (завантажити).

Затверджена освітньо-наукова програма «Медична інженерія» (протокол Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського №5 від 30.06.2020 р.) для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія: 163_Освітньо-наукова_програма_магістр_2020.


Результати громадського обговорення ОПП «Медична інженерія» 2021 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Враховано зауваження та пропозицій стейкголдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором магістрів наступні навчальні дисципліни:

– «Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення проблем галузі охорони здоров’я у сфері серцево-судинної інженерії, що передбачає ознайомлення з сучасними методами розробки та імплементації інженерних технологій для діагностики, лікування, і відновлення органів у сфері серцево-судинної хірургії і кардіології.

– «Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з розробки технічних засобів ендо- та екзопротезування та їх застосовування у реабілітаційній медицині.

– «Фізіотерапевтичні медичні прилади» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення технічних та медичних засобів реєстрації та діагностики, діагностичного обладнання КТ, МРТ, УЗД, фізіотерапевтичної апаратури.

– «Фізіологія сенсорних систем» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення проблем використання біотехнологій для створення технологічних продуктів медичного призначення, які створюються з використанням біологічних об’єктів.

– «Штучні органи» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення засобів протезування функцій організму і окремих органів, основних вимог до штучних органів, ступінь наближення їх можливостей до фізіологічних потреб, існуючих і перспективних технології екстракорпорального та інтракорпорального протезування органів і функцій людського організму, вимог щодо біосумісності застосовуваних матеріалів та енергозабезпечення штучних органів.

– «Ендо- та екзопротезування» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення перспективних технологій екстракорпорального та інтракорпорального протезування органів і функцій людського організму, вимог щодо біосумісності застосовуваних сировинних матеріалів та енергозабезпечення штучних органів.

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Медична інженерія (Соціо+_Медична_інженерія_магістри_серпень_2021).

Результати опитування викладачів кафедри біомедичної інженерії та трансляційної медичної інженерії щодо освітнього процесу за спеціальністю 163 Біомедична інженерія (Соціо+_Медична_інженерія_викладачі_серпень_2021).

Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії 8 від « 17 »   02  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протоколдодаток із пропозиціями).

Затверджена освітньо-наукова програма «Медична інженерія» (протокол Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського №3 від 15.03.2021 р.) для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія: 163_Освітньо-прфесійна_програма_магістр_2021.


Громадське обговорення ОПП «Медична інженерія» 2020 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

163 Освітньо-прфесійна програма магістр 2022 (проект).


Результати громадського обговорення ОНП «Біомедична інженерія» 2020 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Враховано зауваження та пропозицій стейкголдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором аспіранта наступні навчальні дисципліни:

–  «Зварювання біологічних тканин» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з розробки обладнання для зварювання живих тканин, зокрема застосовування у медицині високочастотного обладнання для коагуляції та зварювання м’яких живих тканин.

«Серцево-судинна інженерія» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення проблем галузі охорони здоров’я у сфері серцево-судинної інженерії, що передбачає ознайомлення з сучасними методами розробки та імплементації інженерних технологій для діагностики, лікування, і відновлення органів у сфері серцево-судинної хірургії і кардіології.

«Біомедичні прилади та системи» обсягом 4 кредити (екзамен), метою якої є вивчення технічних та медичних засобів реєстрації та діагностики, зокрема давачів та сенсорів, діагностичного обладнання КТ, МРТ, УЗД, фізіотерапевтичної апаратури.

«Тканинна інженерія» обсягом 4 кредити (залік), метою якої є вивчення проблем використання клітинних технологій для створення біотехнологічних продуктів медичного призначення, в тому числі стовбурових клітин, профілактичних, діагностичних та лікувальних препаратів, які створюються з використанням біологічних об’єктів.

«Лікувальна медична техніка» обсягом 4 кредити (екзамен), метою якої є вивчення умов експлуатації медичної техніки та проблем розроблення і проектування біомедичних систем та засобів для профілактики, діагностики, лікуванні та реабілітації.

«Протезування та штучні органи» обсягом 4 кредити (екзамен), метою якої є вивчення проблем взаємодії біологічних, природних та штучних систем для біологічних об’єктів (протези, штучні органи та ін.) та умов експлуатації матеріалів медичного призначення, штучних органів та протезів.

Документи громадського обговорення:

  1. Відгуки роботодавців на освітньо-наукову програму 2020 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163– біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ТОВ Укрмедтехніка УМТ, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона);
  2. Рішення проектної групи щодо освітньо-наукогвої програми для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163– біомедична інженерія (завантажити).
  3. Затверджена освітньо-наукова програма «Біомедична інженерія» (протокол Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського №6 від 07.09.2020 р.) для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163– біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія: (163_Освітня_програма_PhD_2020).

Результати громадського обговорення ОПП «Медична інженерія» 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2021).


Результати громадського обговорення ОПП «Медична інженерія» 2021р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма 2021 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітня програма_магістр_2021).


Результати громадського обговорення освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» 2021 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Пропозиції стейкголдерів та роботодавців щодо включення до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором аспіранта наступні навчальних дисципліни:

«Проблеми розробки та випробування біопрепаратів» обсягом 4 кредити (екзамен), метою якої є вивчення світового ринку біопродуктів щдо їх розробки та випробувань, організації виробництва біофармацевтичної продукції для різних функціонально-споживацьких груп, асаме:лікарських засобів,медичних імунобіологічних препаратів,медичних виробів, зокрема біотехнологічного та біологічного походження.

Результати опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою Біомедична інженерія (Соціо+_Біомедична_інженерія_PhD_травень_2021).

Освітньо-наукова програма «Біомедична інженерія» 2021 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2021);


Громадське обговорення освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» 2021 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

163 Освітня програма PhD 2022 (проект)


Пропозиції надсилати за адресою:

завідувач кафедри біомедичної інженерії
Шликов Владислав Валентинович, e-mail: vvshlykov@gmail.com,
тел.: +38(044) 204-96-84, +38(044) 204-96-83,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. А. Янгеля 16/2, 4 поверх, каб. 4-05.


Додаткова інформація:

Освітні програми;

Каталоги вибіркових дисциплін;

Силабуси навчальних дисциплін.