Аспірантура та докторантура

Спеціальність 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Аспірантура — є форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

У 2023 році вступ до аспірантури за спеціальністю 163 Біомедична інженерія здійснюється на освітню програму:

 • Біоедична інженерія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з отриманням ступеню – доктор філософії з біомедичної інженерії, та освітньої кваліфікації – доктор філософії з біомедичної інженерії.

Підготовка в аспірантурі  здійснюється:

1) за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

 

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Фахове вступне випробування на навчання для здобуття наукового ступеня доктор філософії спеціальності 163  «Біоедична інженерія» проводиться для тих вступників, які мають ступень магістра (диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») зі спеціальності 163  «Біоедична інженерія».

Комплексне фахове випробування має виявити достатність рівня вступника в області напряму підготовки, обраної для вступу спеціальності.

Програми фахового та додаткого іспитів для вступу до PhD:
163 Біомедична інженерія Основна програма вступного випробування
163 Біомедична інженерія Додтаткова програма вступного випробування

З умовами вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році можна ознайомитись за посиланням.

Фахове вступне випробування зі спеціальності проводиться у формі усного екзамену. До екзаменаційного білету комплексного фахового вступного випробування включаються три теоретичні завдання.


ЗАВАНТАЖИТИ — ДСТУ 8302:2015: Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання:

Перелік електронних фахових видань (з сайту МОН)

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/

ДСТУ 8302:2015, що встановлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах.

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection:

https://openscience.in.ua/ua-journals

Інформація щодо предметних галузей наук, які використовуються міжнародною наукометричною базою Scopus відображена на сторінці окремого журналу на сайті Scopus Preview.


Правила та процедури проведення захистів дисертації здобувачів ступеня доктора філософії в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:

 1. Наказ НСВС-32-2022 від 14.07.22 «Про унормування процедур захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
 2. Додаток 1 до наказу НСВС-32-2022 від 14.07.22 «Правила та процедури проведення захистів дисертації здобувачів ступеня доктора філософії».

Педагогічна практика в системі навчання в аспірантурі є компонентом практичної професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. Базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант:

 1. Наказ «Про проведення педагогічної практики аспірантів другого року навчання факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
 2. Додаток №1 до наказу № № 7/60 від 17.03.2020 р. «Обовязки керівника практики від кафедри»;
 3. Договор про проведення практики студентів в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Корисні посилання: