Міжнародні новини

Навчання на англійській мові

На кафедрі біомедичної інженерії на англійській мові, навчаються за освітнім напрямком «Бакалавр» 45 студентів іноземців з різних країн світу: Лівії, Турції, Єгипту, Палестини, Ірану, Бангладеж, Еквадору, Кювейту, Алжиру, Сірії, Марокко, Іорданії.

Студенти  іноземці – з Ірану і Лівії, які закінчили магістратуру  з відзнакою, у теперішній час працюють у провідних інженерних компаніях з питань медицини.

Науково-педагогічні працівники кафедри, які викладають на англійській мові,  мають високий науковий рівень підготовки та кваліфікацію. На кафедрі закінчив аспірантуру і успішно захистився за спеціальностю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи Делавар-Касмаі Мохаммад (Країна- Іран). Зараз Делавар-Касмаі Мохаммад викладає на кафедрі біомедичної інженерії.


Learning in English

At the Department of Biomedical Engineering in english language 45 foreign students from different countries: Libya, Turkey, Egypt, Palestine, Iran, Bangladesh, Ecuador, Kuwait, Algeria, Syria, Morocco, Jordan study in the Bachelor’s degree.

Foreign students from Iran and Libya, who graduated the magister cours with honors with honors, currently work in leading medical engineering companies.

The scientific and pedagogical staff of the department, who teach in English, have a high scientific level of training and qualification. The graduated from the department and successfully defended his dissertation on the specialty 05.11.17 — biological and medical devices and systems Delaware-Kasmai Mohammad (Country-Iran). Delaware-Kasmai Mohammad currently teaches at the Department of Biomedical Engineering.


Вебінар “Академічна мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанській політехніці”

У рамках наукової співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанської політехніки  04 червня 2020 року пройшов вебінар “Академічна мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанській політехніці”.

На Вебінарі обговорювалися питання щодо співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанської політехніки за програмою подвійного диплому та академічної мобільності:

 1. ERASMUS+ KA-1,mgr Magdalena Siadek;
 2. EXCHANGE PROGRAMS FOR STUDENTS, mgr Marta Lipińska;
 3. DOCTORAL SCHOOL, mgr Agnieszka Sutherland;
 4. DOUBLE DIPLOMA FOR MASTER STUDENTS, Olga Vakhrina, International Cooperation Specialist
 5. NAWA support for international mobility of students and staff, mgr Jolanta Sokołowska;
 6. Support of Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), mgr Jolanta Sokołowska;
 7. Educational and scientific opportunities as a part of cooperation, Horizon projects, mgr Anna Koralewska.

Webinar “Academic mobility at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology”

In the framework of scientific cooperationIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology in June 4, 2020 hosted the webinar «Academic Mobility at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology ”.

The Webinar discussed issues related to the cooperation of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology on the program of double diploma and academic mobility:

 1. ERASMUS+ KA-1,mgr Magdalena Siadek;
 2. EXCHANGE PROGRAMS FOR STUDENTS, mgr Marta Lipińska;
 3. DOCTORAL SCHOOL, mgr Agnieszka Sutherland;
 4. DOUBLE DIPLOMA FOR MASTER STUDENTS, Olga Vakhrina, International Cooperation Specialist
 5. NAWA support for international mobility of students and staff, mgr Jolanta Sokołowska;
 6. Support of Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), mgr Jolanta Sokołowska;
 7. Educational and scientific opportunities as a part of cooperation, Horizon projects, mgr Anna Koralewska.