Науково-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент ОНП  PhD «Біомедична інженерія»  зі спеціальності 163 Біомедична інженерія (ОНП затверджена  Методичною радою КПІ протокол №від  « 03 »   вересня   2020 року).

Завантажити документи з навчально-методичного забезпечення ОНП  PhD «Біомедична інженерія»:


Біомедична інженерія та технології / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/163-Силабус-РНП-PhD-Біомедична-інженерія-та-технологі.pdf

Базова література:

1. О.І. Юлевич Біотехнологія: Навчальний посібник, 2012. – 477 с. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/О.І.Юлевич-Біотехнологія-навчальний-Посібник-2012.pdf

2. І.В. Уварова, В.Б. Максименко Біосумісні матеріали для медичних виробів, 2011. – 138 с. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/І.В.Уварова-В.Б.Максименко-Біосумісні-матеріали-для-медичних-виробів-2011.pdf

3. І.В. Уварова, В.Б. Максименко Наноматеріали в медицині, 2011. – 103 с. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/І.В.Уварова-В.Б.Максименко-Наноматеріали-в-медицині-2011.pdf

4. М.Ф. Терещенко Генезис біосигналів: Метод. Вказівки, 2010. – 82 с. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/М.Ф.Терещенко-Генезис-біосигналів-Метод.-вказівки-2010.pdf

5. О.В. Карпов, С.В. Демиов Клітинна та генна інженерія: Підручник 2010. – 208 с. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/О.В.Карпов-Клітинна-та-генна-інженерія-Підручник-2010.pdf

6. Biomedical Engineering. Основи.біохімії: Biomolecular Principles. Chapter 2. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Biomedical-Engineering-Основи-біохімії-Biomolecular-Principles-Chapter-2.pdf

7. Biomedical Engineering. Основи біохімії: Nucleic Acids. Chapte 3. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Biomedical-Engineering-Основи-біохімії-Nucleic-Acids-Chapte-3.pdf

8. Biomedical Engineering. Основи біохімії: Proteins. Chapter 4. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Biomedical-Engineering-Основи-біохімії-Proteins-Chapter-4.pdf

9. Biomedical Engineering. Основи клітинної біохімії. Chapter 5. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Biomedical-Engineering-Основи-клітинної-біохімії-Chapter-5.pdf

10. Постанова КМУ: Технічний регламент для медичних виробів №753. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Постанова-КМУ-Технічний-регламент-для-медичних-виробів-753.pdf

11. Постанова КМУ: Технічний регламент для медичних виробів №754. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Постанова-КМУ-Технічний-регламент-для-медичних-виробів-754.pdf

12. Постанова КМУ: Технічний регламент для медичних виробів №755. http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Постанова-КМУ-Технічний-регламент-для-медичних-виробів-755.pdf

13. Bronzino J. Medical Devices and Systems: http://brainmaster.com/software/pubs /brain/The_Biomedical_Engineering_Handbook.pdf.

14. Dyro J. The Clinical Engineering Handbook. — M.: Academic Press, 1st Edition, 2004. — 696 с. // http://www.unimasr.net/ums/upload/files/2011/May/UniMasr.com_14ab3dd34c5b89a8eedfe9a1f60900d8.pdf 

15. Bronzino J. D. Biomedical Engineering Handbook / J. D. Bronzino. – USA, 2000. – 3189 с.

16. A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers. Chapter 7 — The Role of Clinical Engineers in Hospitals: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012396961300007X

17. Saltzman W.M. – Biomedical Engineering Brodging Medicine and Technology (2009) https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32281

Допоміжна література:

1. Enderle J. D. Introduction to Biomedical Engineering / John D. Enderle., 2005. – 1118 с.

2. Naik G. Recent Advances in Biomedical Engineering / Ganesh Naik. – India, 2009. – 659 с.

3. Campolo D. New Developments in Biomedical Engineering / Domenico Campolo. – India, 2010. – 710 с.

4. J.D. Enderle, S.M. Blanchard, and J.D. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. Elsevier, Amsterdam, second edition, 2005, 1118 pp.

5. Roger van den He–vel (KPMG in the US), Anuj Kapadia (KPMG in the US), Chris Stirling (KPMG in the UK), Jia Zhou(KPMG in China) Medical devices — 230 https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32286

6. The European Medical Technology Industry – in figures 2019 https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32287

7. Richard Kortum R. – Biomedical Engineering in Global Health (2009) https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32292


 

Організація науково-інноваційної діяльності / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/10/Силабус-РНП-163-PhD-Організація-науково-інноваційної-діяльності.pdf

Базова література:

1. Стрелкова Г.Г., Федосенко М.М., Замулко А.І. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, М. М. Федосенко, А. І. Замулко, О. С. Іщенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/30605/3/naukovi_doslidzhennia.pdf

2. Гончарук Т. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с.  http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/ПОСІБНИК%20ОНД%20друк.pdf

3. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 208 с.  http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Kovalchuk_2005_240.pdf

4. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/martsyn_osn_nayk_dosl.pdf 

5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. Посібник / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. Посібник / І.С.П’ятницька-Позднякова. –К., 2003. – 116 с.

7. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

8. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2006. – 352 с.

Допоміжна література:

1.Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с.

2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. – К.: ВД “Слово”, 2003. – 240 с.

3. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посіб. для студентів і викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 2000. – 271 с.

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.


Педагогічна практика / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/Силабус-РНП-163-PhD-Педагогічна-практика.pdf

Базова література:

1. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Наказ №7-124 від 20.07.2020. – Режим доступу:  https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf  

2. Є. А. Настенко, Л. Д. Добровська, Г. А. Корнієнко Педагогічна практика: рекомендації до проходження аспірантами педагогічної практики: навчальний посібник для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. – 80 с.  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27017/1/Pedagogichna-paktyka_Met.pdf

3. Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» / Уклад.: Н. М. Лапенко, І.Л. Співак, І.В. Федоренко, О.М. Шаповалова; за заг. ред. П.М. Яблонського. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 29 с. http://osvita.kpi.ua/files/downloads/Metod_rekomend_pract.pdf

4. Головенкін В.П. Інженерна педагогіка (електронне видання): Підручник. – К.: НТУУ «КПІ ім.. Сікорського», 2017.   http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/04/Інженерна-педагогіка.-Методичні-рекомендації-18-зм.pdf  

5.  Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. В. Лебідь.– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014.– 534 с. http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1805/1/ПВШ_Лебідь.pdf

6. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи (Андрагогіка): Підручник. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 406 с.

7. Начаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В.М. Начаєв. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

8. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320с.

9. Товкамець Г.В. Університетська освіта. навчально-методичний посібник / Укладач: к.п.н. Товканець Г.В. – К.: Кондор, 2011. – 182 с.

10. Філософія педагогічної майстерності : Зб. наук. праць./ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського / Ред. кол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниці», 2008. – 380 с.

Допоміжна література:

1. Артемова Л.В Педагогіка і методика вищої школи: навчально-методичний посібник. – К.: Кондор. – 2008. – 272 с.

2. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії: навчальний посібник / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

3. Головко Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять / Л.Головко // Освіта і управління. – Т.5. – № 3. – 2002. – С. 147–151.

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с.

5. Мороз О.Г. Перші кроки до майстерності / О.Г. Мороз, В.Л. Омеляненко / Відп. ред. В.Й. Верба. – К.: Знання України, 1992. – 112 с.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посібник / Н.Є. Мойсеюк. – 4-е вид. – К.: Либідь, 2003. – 615 с.

7. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.

8.Стрельников В. Компоненти професійної компетентності викладача вищої школи / В. Стрельников // Гуманітарний вісник. – 2013. – № 28. – С. 278–285.

9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.


Філософські засади наукової діяльності / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/02/Силабус-PhD-Філософські-засади-наукової-діяльності-ч-2.pdf

Базова література:

1. Рубанець О.М. Теоріѐ пізнаннѐ та способи обробки інформації : комплекс навчальнометодичного забезпеченнѐ навчальної дисципліни. – Київ : КПІ ім. Ігорѐ Сікорського, 2018. – 66 с. / Електронне мережне навчальне виданнѐ. Гриф надано Методичноя радоя КПІ ім. Ігорѐ Сікорського (протокол № 3 від 25.06.2018 р.) // Навчальний посібник.

2. Рубанець О.М. Філософські проблеми наукового пізнаннѐ / Рубанець О.М. — Суми: Університетська книга, 2013. — 229 с.

3. Билецкий И.П. Познание и действительность / И.П. Билецкий. – Харьков : Альфа, 1999. – 57 с.

4. Добронравова І.С. Новітнѐ західна філософіѐ науки : підруч. длѐ вищих навч. закл. / Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. — К., 2008. — 216 с.

5. Епістемологіѐ ѐк філософська теоріѐ знаннѐ / В. Л. Петрушенко; Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2000. — 296 c.

Допоміжна література:

1. Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень: Монографіѐ / Рубанець О.М. — К., Вид. ПАРАПАН, 2006. – 420 с.

2. Добронравова Ірина. Практична філософіѐ науки : збірка наукових праць / Ірина Добронравова. — Суми: Університетська книга, 2017. — 352 с.

3. Загрібельна О.Т. Інженерне пізнаннѐ ѐк діѐльність / Загрібельна О.Т. — 1999. — 300 с.

4. Комар Олена. Постнекласична епістемологіѐ: нові тенденції / Олена Комар // Лядина в складному світі / за ред. Н.В. Кочубей, М.О. Нестерової. Суми: Університетська книга, 2017. – С. 230 -248.

5. Конверский А.Е. Теориѐ и ее обоснование / Конверский А.Е. — К.: 2000. — 179 с.

6. Лекторский В.А. Эпистемологиѐ классическаѐ и неклассическаѐ / Лекторский В.А. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 256 с.

7. Лук’ѐнець В.С. Сучасний науковий дискурс.: Оновленнѐ методологічної культури / Лук’ѐнець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. – К., 2000. – 304 с.

8. Лядина: мисленнѐ і реальність / упорѐд.: В. С. Крисаченко,; Ін-т філос. НАН України. — К.; Луцьк, 2001. — 219 c.

9. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знаннѐ / Марчук М.Г. — Чернівці: Рута, 2001. — 319 с.


Іноземна мова для наукової діяльності / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/02/Силабус-PhD-Іноземна-мова-для-наукових-досліджень-ч-1.pdf

Базова література:

1. Ilchenko, O.M. (2016). Anhliiska dlia naukovtsiv. The language of science. [English for scientists. The language of science] (4thed.). Kyiv, Ukraine: Edelveis.

2. Hewings, M., & Thaine, C. (2012). Cambridge Academic English: an Integrated Skills Course for EAP (Advanced /C1). Cambridge, England: CambridgeUniversityPress.

3. Saienko, N., Lavrysh, Yu., Stavytska, I. (2020). Multymediynyy navchalʹnyy kurs “Akademichne anhlomovne pysʹmo dlya aspirantiv” [Multimedia learning course “Academic English Writing for PhD Candidates”]. Kyiv, Igor Sikorsky KPI. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=289.

4. Wallwork, A. (2013). English for Research: Usage, Style, and Grammar. Springer US.

5. Wallwork, A. (2011). English for Writing Research Papers. Springer US.

6. Paterson, K. (2013). Oxford Grammar for EAP: English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford, England: OXFORD UniversityPress.

Допоміжна література:

1. Chazal, E., & Moore, J. (2013). Oxford EAP: a Course in English for Academic Purposes (Advanced /C1). Oxford, England: OXFORD UniversityPress.

2. Cottrell, S. (2011). Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument. Palgrave Macmillan.

3. Davis, M. (2004). Scientific Papers and Presentations (2nded.). San Diego, USA: AcademicPress.

4. Іlchenko, О. (2016). International Communication: Science, Technology, Education, Journalism (English-Ukrainian-RussianDictionary) (2nded.). Kyiv, Ukraine: Edelveis.

5. Ilchenko, O., & Myroniuk, T. (2018). Reading, Vocabulary, Grammar and Listening Comprehension Tests (for PhD Candidates). Кyiv, Ukraine: TSNDVIM NANU.

6. Rubtsova, M. (2006). Chtenie i perevod angliyskoy nauchnoy i tehnicheskoy literatury: leksikogramaticheskiy spravochnik [Reading and translation of English scientific and technical literature: lexical and grammatical reference book]. Moscow, Russia: Astrel.

7. Swales, J., & Feak, C. (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and Tasks (3rd ed.). Michigan, USA:Michigan ELT.

8. Wallwork, A. (2016). English for Correspondence (2 nded.). Springer US.

9. Wallwork, A. (2016). English for Interacting on Campus (2 nded.). Springer US.

10. Wallwork, A. (2010). English for Presentations at International Conferences. Springer-Verlag NewYork.


Серцево-судинна інженерія / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/08/Силабус-163-PhD-Серцево-судинна-інженерія.pdf

Базова література:

1. Сливко Е.І. та ін. Медична і біологічна фізика: Навчальний посібник для студентів спеціальності 222 «Медицина»/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. Біляк. — Запоріжжя, 2018.- 291 с. http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7798/4/Медична%20і%20біологічна%20фізика.pdf

2.  Жарінов О.Й., Куць В.О. Основи електрокардіографії. Третє видання, перероблене і доповнене / Ред.: О.Й. Жарінов, В.О. Куць. – Львів: Видавництво МС, 2017. — 240 с. https://fd.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/OsnovyEKG-2017.pdf

3. Вороненко Ю. В. та ін. Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря: навч. посібн. для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, М. М. Долженко та ін. — К. : Видавець Заславський О. Ю., 2017. – 414 с. https://library.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/serce_sudunu.pdf

4. Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. -Львів: Видавництво МС, 2014. — 268 с. https://fd.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Atlas-EKG.pdf

5. Наукові публікації автора В.Б. Максименко

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=pn6KnSwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Допоміжна література:

1.   Жарінова  О., Іваніва  Ю., Куця В.  «Функціональна діагностика»  / Підручник: за редакцією О. Жарінова, Ю. Іваніва, В. Куця. – К., «Четверта хвиля»,  2021. – 784 с.

2. Долгов О.М. Вивчаємо анатомію людини. Вчення про судини – ангіологія. – Навч. посібник. – Вінниця, ВДПУ, 2016. – 48 с. https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_2/dolgov2.pdf  

3. Кузнецов А.А. Биофизика сердца : учеб. пособие. В 2 кн. Кн. 2. Электро- кардиографическое холтеровское мониторирование для иссле- дования вариабельности сердечного ритма условно здоровых лю- дей / А. А. Кузнецов ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столето- вых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2013. – 84 с. http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Magistratura/12.04.04/Metod_doc/UP_BFS_BTS.pdf


 

Зварювання біологічних тканин / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/08/Силабус-163-PhD-Зварювання-біологічних-тканин.pdf

Базова література:

1.   Г.В. Бондарь, М.В. Купрієнко, Л.І. Волос и ін. Високочастотне біологічне зварювання тканин в онкогінекології: Монографія. – К.: «Каштан», 2010. – 264 с.

2. Саврасов, Г.В. Технология ультразвуковой хирургии: учеб. пособие / Г.В. Саврасов .- М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 .- 40 с.

3. Наукові публікації автора О.В. Лебедєв

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KQOauS0AAAAJ&hl=ru

Допоміжна література:

1. Безродний Б.Г. та ін. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії: Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. та ін.; За ред. Б.Г. Безродного. — Київ: ВПЦ «Експрес», 2017.- 614 с.  http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1871/1/Модуль%208%20текст.pdf

2. А.И. Неворотин Введение в лазерную хирургию: Монография. – СПб: Спецлит, 2000. – 175 с.


Тканинна інженерія / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/Силабус-163-PhD-Тканинна-інженерія.pdf

Базова література:

1. С.В. Тимчик, Д.Х. Штофель. Конспект лекцій з дисципліни «Регенеративна медицина та 3D друк для біомедичної інженерії» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія, освітня програма «Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії» / Уклад. С.В. Тимчик, Д.Х. Штофель. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 76 с. http://bmi.vntu.edu.ua/bioart/program/RM_lec.pdf

2. Регенеративна медицина та біотехнології в ортопедії: конспект лекцій з дисципліни «Регенеративна медицина та біотехнології в ортопедії» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» денної та заочної форм навчання / Уклад. О.Ю. Азархов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 67 с. https://events.pstu.edu/bioart/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/regenerative-medicine_lec.pdf

3. Наукові публікації автора О.Ю. Галкін

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t4vzJRYAAAAJ&hl=ru

Допоміжна література:

1.    Р.Г. Бутенко М.В. Гусев А.Ф. Киркин и др. Клеточная инженерия. Биотехнология. Книга 3.

—  М.: ВШ. 1987. –127 с.

2. Егоров Н.С., Самуилов В.Д. (ред.) Биотехнология. Книга 3: Клеточная инженерия – М.: Высшая школа, 1987. — 127 с. https://www.twirpx.com/file/155706/


 

Лікувальна медична техніка / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/08/Силабус-163-PhD-Лікувальна-техніка.pdf

Базова література:

1. Богомолов М.Ф. та ін. Методи та засоби фізіотерапії: Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія»: навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / М.Ф. Богомолов, В.В. Шликов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 75 с.  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/38477/1/BogomolovMF_SlykovVV_Metody-ta-zasoby-fizioterapii_2020.pdf  

2.  Богомолов М.Ф. та ін. Лабораторна аналітична техніка: Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія»: навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М.Ф. Богомолов, В.В. Шликов; КПІ ім. Ігоря Сікорського.- Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 69 с.  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/38476/1/BogomolovMF_SlykovVV_Laboratorna-analitychna-tekhnika_2020.pdf

3. Наукові публікації автора М.Ф. Богомолов

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tvko6V4AAAAJ

Допоміжна література:

1. Medical Devices and Human Engineering [The Biomedical Engineering Handbook. Fourth Edition] /[editors] Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson. – CRC press, 2015. – 858 р.

2. Медицинские приборы. Разработка и применение / Джон Г. Вебстер, Джон В. Кларк мл., Майкл Р. Ньюман, Валтер Х. Олсон и др. – М.: Медицинская книга, 2004. – 720 с.

3. Ахутин В.М. Биотехнические системы: теория и проектирование. — Л.,1981. –220 с.

4.  Яненко О.П.Метрологія медичної та біологічної апаратури: Навч. посібник/ Яненко О.П., Житомир: ЖІТІ, 1998. –158с.


Протезування та штучні органи / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/Силабус-163-PhD-Протезування-та-штучні-органи.pdf

Базова література:

1. Худецький І.Ю. та ін. Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: навчальний посібник: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Худецький; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 190 с.  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32974/1/NavchPosib_Fizychna-reabilitatsiia-pry-endoprotezuvanni.pdf

2.  Готье С. В. Гичкун О. Е. Головинский С. В.  и др. Трансплантология и искусственные органы : учебник / С. В. Готье, О. Е. Гичкун, С. В. Головинский и др. — М. : Лаборатория знаний, 2018. — 322 c.

3. Бойко  В.В. та ін. Невідкладна хірургія. Підручник для студентів VІ курсів медичних факультетів медичних вузів: / Авт. кол.: В.В. Бойко, В.М. Лісовий, В.А. Капустник, Л.Й. Гончаренко, І.А. Тарабан, В.В. Макаров та ін.; під ред. чл.-кор. НАМНУ, проф. В.В.Бойка; чл.-кор. НАМНУ, проф. В.М. Лісового – Харків., «НТМТ», видавництво, 2019. — 514 с.  http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/25514/3/ФЛ.Підручник%20Хірургія%20VI%20курс.pdf

4. Наукові публікації автора І.Ю. Худецького

https://scholar.google.com.ua/citations?user=njzc6cEAAAAJ&hl=uk

Допоміжна література:

1. Петр Флис Техніка виготовлення знімних протезів. – К.: Медицина, 2012. – 264 с.

2. Фліс П.С. Ортодонтія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 312 с.  http://stomatology1.dsmu.edu.ua/attachments/article/43/Ortodontiya_P.S.pdf


 

Біомедичні прилади та системи / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/10/Силабус-РНП-163-PhD-Біомедичні-прилади-та-системи.pdf

Базова література:

1. Богомолов М.Ф., Максименко  В.Б. та ін. Методи та засоби діагностики. Сучасні оптоелектронні діагностичні прилади: навч. посіб. для студ. спеціальності 163 — «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. М.Ф. Богомолов, В.В. Шликов, В.Б. Максименко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. — 125 с.  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/40128/1/MZD_NP.pdf

2. Богомолов М.Ф.,  Шликов В.В. та ін. Методи та засоби діагностики. Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень: навч. посіб. для студ. спеціальності 163 — «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. М.Ф. Богомолов, В.В. Шликов, В.Б. Максименко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. — 150 с.  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/40127/1/MZD_NP.pdf

3. Джон Г.Вебстер Медицинские приборы м системы: Разработка и применение/ Под ред. Джона Г.Вебстера. –К.: Медторг, 2004.- 620 с.

4. Reinaldo Perez, PhD, PE. Design of Medical Electronic Devices. Academic Press, San Diego, USA.- 2002. — 279 p.

5. Наукові публікації автора В.І. Зубчук

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LeUl8EsAAAAJ&hl=ru

Допоміжна література:

1. The Biomedical Engineering – Editor-in-Chief Joseph D. Bronzino/ IEEE Press. 1995. – 2862 p.

2. Medical Instrumentation: Application and Design. Handbook. John Wiley & Sons. Inc – New York, 1998. – 691 p.

3. Montaigne, Fen. Medicine by Design: The Practice and Promise of Biomedical Engineering. The Johns Hopkins University Press. 2006. – 229 p.


Проблеми розробки та випробування біопрепаратів / http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/163-Силабус-PhD-Проблеми-розробки-та-випробування-біопрепаратів.pdf

Базова література:

1. Стасевич М.В., Милянич А.О., Гузьова І.О. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв : навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, І. О. Гузьова [та ін.] ; за ред. В. П. Новікова. — Вид. 2-ге, стереотип. — Вінниця : Нова Книга, 2016. — 408 с. https://nk.in.ua/pdf/1063.pdf

2. Нормативно-правове регулювання біотехнологічних і фармацевтичних підприємств: підручник [для вищ. навч. закл.] / М.В. Стасевич, А.М. Кричковська, Б.П.Громовик, Д.Б.Баранович, О.М.Корнієнко, В.П.Новіков; за ред. Б.П.Громовика. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 288 с. http://ns2000.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Norm-prav_reh_diial-n_farmats-i-biotekhn.pdf

3. Трохимчук В.В., Комлевой О.М., Громовик Б.П. Навчально-методичний посібник для студентів 5-го курсу ІХ– Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / Трохимчук В. В., Комлевой О. М., Громовик Б. П. та ін. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2008. — 296 с. https://www.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1319/TrohimchukNavchalno.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Борисюк І.Ю., Фізор Н.С., Акішева А.С. Біофармація: навчальний посібник / упоряд .: Борисюк І.Ю., Фізор Н.С., Акішева А.С. Одеса, ОНМедУ, 2020.-98 с. https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/2.pdf

Ветютнева Н.О. Забезпечення, контроль якості і 5. стандартизація лікарських засобів Навч.-метод. посібник. — Вінниця: Едельвейс і К, 2016. — 505 с.

6. Краснопільський Ю.М., Борщевська М.І.  Фармацевтична біотехнологія: Технологія виробництва імунобіологічних препаратів. Ю.М. Краснопільський, М.І. Борщевська. — Харків: НТУ «ХПІ» (2009). — 358 c. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28074/1/Krasnopolskiy_Farmatsevticheskaya_2009.pdf

7. Краснопільський Ю.М., Дудніченко А.С., Швець В.І. Фармацевтична біотехнологія: біонанотехнологій в фармації і медицині. Ю.М. Краснопільський, А.С. Дудніченко, В.І. Швець. — Харків: НТУ «ХПІ» (2011). — 228 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28083/1/Krasnopolskiy_Farmatsevticheskaya_2011.pdf

8. Краснопільський Ю.М., Клещев Н.Ф. Фармацевтична біотехнологія: Виробництво біологічно активних речовин. Частина I. Ю.М. Краснопільський, Н.Ф. Клещев. — Харків: НТУ «ХПІ» (2012). — 303 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28064/1/Krasnopolskiy_Farmatsevticheskaya_1_2012.pdf

9. Краснопільський Ю.М., Клещев Н.Ф. Фармацевтична біотехнологія: Виробництво біологічно активних речовин. Частина II. Ю.М. Краснопільський, Н.Ф. Клещев. — Харків: НТУ «ХПІ» (2013). — 192 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28066/1/Krasnopolskiy_Farmatsevticheskaya_2_2013.pdf

10. Краснопільський Ю.М., Северина Л.В. Фармацевтична біотехнологія: Основи лабораторних досліджень. Практикум. Ю.М. Краснопільський, Л.В. Северина. — Харків: НТУ «ХПІ» (2017). — 208 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34234/1/Krasnopolskiy_Farmatsevticheskaya_biotekhnologiya_2017.pdf

11. Краснопільський Ю.М., Звягінцева О.В. Фармацевтична біотехнологія. Аспекти фармацевтичної хімії. Ю.М. Краснопільський, О.В. Звягінцева. — Харків: НТУ «ХПІ» (2018). — 248 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37309/1/Book_2018_Krasnopolskiy_Farmats_biotekhnologiya.pdf

12. Наукові публікації автора О.Ю. Галкін

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t4vzJRYAAAAJ&hl=ru

Допоміжна література:

1. Імунобіологічні препарати. Довідник / Смирнов  В.В., Сельникова О.П., Думанський  В.Д.  та ін. – К.: Моріон, 2001. – 192 с.

2. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. / М.В. Стасевич, А.О. Милянич, І.О. Гузьова та ін.; за  ред.. В.П. Новікова. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 408 с.

3. Технологічне  обладнання  біотехнологічної  та  фармацевтичної  промисловості:  підручник  [для  вищ.  навч.  закл.] Стасевич  М.В., Милянич  А.О.,  Стерльников  Л.С., Крутських  Т.В., Бучкевич  І.Р., Зайцев  О.І.,  Гузьова  І.О., Стрілець  О.П., Гладух  Є.В., Новіков  В.П. –  Львів: «Новий  Світ‐2000», 2016. – 410  с.

4. Настанова МОЗ України. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика. Київ, 2009.

5. Настанова  МОЗ  України  СТ‐Н  МОЗУ  42‐7.0:2008.  Лікарські  засоби.  Належна  клінічна  практика. Київ, 2009. Проблеми розробки та випробування біопрепаратів  3

6. ГСТУ  42‐01‐02.  Аналітична нормативна документація медичних імунобіологічних препаратів. Зміст, порядок розробки, узгодження, затвердження і  внесення змін. – Київ, 2002


Додаткове науково-методичне забезпечення: