Практика аспірантів

Педагогічна практика аспірантів за спеціальністю 163 Біомедична інженерія забезпечується відповідно до навчальних планів підготовки докторів філософії (xls-завантаити).

Педагогічна практика в системі навчання в аспірантурі є компонентом практичної професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. Базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант:

Зокрема, проходження аспірантами  педагогічної практики у 2022-2023 навчальному році регламентується Наказом першого проректора «Про проведення педагогічної практики аспірантів другого року навчання факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського» та  Додатоком №1 до наказу № № 7/60 від 17.03.2020 р. «Обовязки керівника практики від кафедри» для проходження педагогічної практики:

  1. Наказ «Про проведення педагогічної практики аспірантів другого року навчання факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
  2. Додаток №1 до наказу № № 7/60 від 17.03.2020 р. «Обовязки керівника практики від кафедри»;
  3. Наказ про «Розподіл аспірантів другого року навчання» у 2020-2021 н.р.;
  4. Шаблон щоденника з практики аспірантів;
  5. Прикад щоденника з практики аспірантів;
  6. Шаблон звіту з педагогічної практики;
  7. Приклад звіту з педагогічної практики;
  8. Договор про проведення практики студентів в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У аспірантів 2019 року набору педагогічна практика було заплановано в 2020 навчальному році у 3-му семестрі протягом 2 тижнів в термін з 16 тижня по 18 тиждень для аспірантів які закінчили успішно навчання в 3-му семестрі та виконали план аспіранта за 3-й семестр та рішенням кафедри допущені до практики.

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки (ОНП-2022р.) третього (освітньо-наукового)  рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» для підготовки спеціалістів зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» для аспірантів 2-го року підготовки денної форми навчання заплановано:

  1. Проведення педагогічної  практики відповідно до навчальної програми практики з загальною кількістю кредитів -2 (60 год.);
  2. Захист звіту з педагогічної  практики (залік).

За підсумками походження педагогічної практики аспірант представляє на кафедру загальний звіт про проходження практики, який підписаний науковим керівником дисертації та відповідальним за практику на кафедрі. Звіт затверджується завідувачем кафедри.

Педагогічна практика аспірантів проходить у навчально-наукових лабораторіях кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського:

із залученням сучасної матеріально-технічної бази виробничих підрозділах стейкхолдерів і роботодавців: