Дистанційна робота

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Українська мова за професійним спрямуванням
2 Історія науки і техніки
3 Основи здорового способу життя
4 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
5 Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз
6 Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення функцій дійсної змінної
7 Фізика. Частина 1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм
8 Основи інформатики
9 Інженерна та комп’ютерна графіка
10 Вступ до фаху
11 Біохімія. Частина 1. Біоорганічна хімія
12 Біохімія. Частина 2. Біохімія
13 Анатомія та фізіологія людини. Частина 1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія
14 Анатомія та фізіологія людини. Частина 2. Основи анатомії та фізіології людини

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
2 Вища математика. Частина 3. Ряди. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей і математична статистика
3 Фізика. Частина 2. Оптика. Квантова фізика
4 Вступ до філософії
5 Екологічний менеджмент
6 Матеріалознавство та конструкційні матеріали
7 Кількісна фізіологія
8 Основи дискретної математики
9 Електротехніка та електроніка
10 Біоматеріали та біосумісність
11 Біофізика
12 Механіка
13 Об’єктно-орієнтоване програмування

Вибіркові освітні компоненти:

14 Психологія
15 Актуальні проблеми азійських спільнот
16 Психологія конфлікту
17 Соціальна психологія
18 Зміни клімату та декарбонізація промислового сектору
19 Економічна психологія
20 Політична наука: конфліктологічний підхід
21 Розумні міста
22 Захист персональних даних: стандарти ЄС та Ради Європи
23 Основи енергозбереження та енергоменеджмент
24 Складно-координаційні види спорту
25 Основи підприємницької діяльності
26 Стилі в образотворчому мистецтві
27 Силові види спорту
28 Ігрові види спорту
29 Циклічні види спорту
30 Дизайн презентації для професійної діяльності
31 Єдиноборства
32 Естетика промислового дизайну
33 Еристика
34 Корпоративна культура та діловий етикет
35 Логіка

Перелік дисциплін 3 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Підприємницьке право
2 Іноземна мова професійного спрямування-1. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування
3 Радіаційна безпека і дозиметрія
4 Аналогова та цифрова схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка
5 Аналогова та цифрова схемотехніка-2. Цифрова схемотехніка
6 Біомедичні прилади, апарати і комплекси
7 Аналогова та цифрова схемотехніка (Курсовий проєкт)

Вибіркові освітні компоненти:

8 Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень
9 Імунологія та алергологія
10 Біомедична механіка
11 Технології біомедичних продуктів
12 Медична статистика
13 Системи автоматизованого проектування
14 Телемедицина та комп’ютерні мережі
15 Біологія розвитку та основи еволюційної теорії
16 Основи конструювання та проектування медичної техніки
17 Програмна інженерія в біомедичних дослідженнях
18 Біомедичні сенсорні системи
19 Основи медичної хімії та біофармації
20 Біотермодинаміка та масоперенос
21 Вимірювальні перетворювачі та датчики
22 Основи трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної інженерії
23 Спеціалізоване устаткування у регенеративній та біофармацевтичній інженерії
24 Термобіоніка

Перелік дисциплін 4 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Економіка і організація виробництва
2 Охорона праці та цивільний захист
3 Іноземна мова професійного спрямування-2
4 Мікропроцесорна техніка
5 Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання
6 Прилади контролю фізіологічних параметрів людини
7 Переддипломна практика
8 Дипломне проектування

Вибіркові освітні компоненти:

9 Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої
10 Лабораторна та аналітична техніка
11 Математичне моделювання біомедичних систем
12 Нейронні мережі
13 Методи та засоби діагностики патології людини
14 Веб-технології та веб-дизайн
15 Основи трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної інженерії
16 Лікувальна медична техніка
17 Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності
2 Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав
3 Основи інженерії та технології сталого розвитку
4 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
5 Розробка стартап-проектів
6 Медична фізика
7 Системи відображення біомедичної інформації
8 Системи відображення біомедичної інформації. Курсова робота
9 Високотехнологічні системи для діагностики та терапії
10 Медичні мікропроцесорні системи. Частина 1. Цифрові сигнальні процесори
11 Медичні мікропроцесорні системи. Частина 2. Проектування інформаційно-вимірювальних систем
12 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень
13 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Вибіркові освітні компоненти:

14 Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму
15 Проектування біомедичних інформаційних систем
16 Штучні органи
17 Ендо- та екзопротезування
18 Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка
19 Загальна та лабораторна імунологія
20 Біоматеріали і біотехнології
21 Фізіотерапевтичні медичні прилади
22 Біобезпека, біозахист та біоетика
23 Електронні сенсори та біочіпи
24 Біофотоніка та наноелектроніка
25 Медичні прилади та технології
26 Біомедичні експертні системи
27 Системна фізіологія
28 Фізіологія сенсорних систем

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Практика
2 Робота над магістерською дисертацією

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-науковою програмою «Біомедична інженерія»

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
2 Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
3 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
4 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
5 Інформаційно-діагностичні системи
6 Актуальні проблеми педагогіки вищої школи

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Обов’язкові освітні компоненти:

1 Біомедична інженерія та технології
2 Організація науково-інноваційної діяльності
3 Педагогічна практика
4 Протезування та штучні органи
5 Біомедичні прилади та системи