Стейкхолдери

Навчально-науковими базами кафедри та факультету біомедичної інженерії, на яких проводиться навчання бакалаврів, магістрів та аспірантів кафедри біомедичної інженерії є провідні установи МОЗ України та НАН України:

1. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова» НАМН України

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з Науково-навчальним центром у складі Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ зосереджено на дослідженнях і розробці проблем електрофізіології серця при серцевій недостатності та порушеннях ритму; ролі гвинтоподібних скорочень і стрічкоподібної будови серця у вигнанні крові (серце як 2 насоси в замкнутій демпферній системі), термографічних дослідженнях процесів гіпотермії та гіпертермії в умовах штучного кровообігу.

Науково-навчальним центром ССХ ім. М. Амосовадосягнуто світового рівня за результатами розробок протезування клапанів і лікуванні ішемічної хвороби серця, порушень ритму серця, розшаровуючих аневризм аорти з ретроградною перфузією мозку.

Детальніша інформація


2. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з вiддiлом зварювання та споріднених технологій в медицині та екології № 017 у складі Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона  НАНУ зосереджено на дослідженнях і розробці проблемвисокочастотного електрозварювання біологічних тканин; застосування теорії контактного зварювання металів до зварювання живих тканин; утворення електрозварного з’єднання шлунку та тонкої кишки; застосування імітаційних моделей зварювання біологічних тканин для навчання студентів.

Роботи по електрозварювання живих м’яких тканин ведуться в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона з 1992 року. За цей час розроблені джерела живлення, інструменти, алгоритми автоматичного управління і технології длязварювання кровоносних судин, нервів,кишечника, фаллопієвих труб, шлунка,легенів, печінки, шкіри.Накопичено великий матеріал і проведено багато досліджень по контактноїзварюванні металів.Ці способи, з припущеннями використовуються длядослідження зварювання живих тканин.

Детальніша інформація


3. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з відділом полімерів медичного призначення № 4 у складі Інституту хімії високомолекулярних сполук НАНУ зосереджено на дослідженнях і розробці проблемсинтезу нових лікарських форм з амізоном на основі гідрофільного блок-кополіуретану; дослідженняхбіодеградації та динаміки вивільнення амізону з полімерногоматеріалуна; створенню нових біологічно інертних та біологічно активних полімерних матеріалів медичного призначення.

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН має високий науковий авторитет з розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі полімерних матеріалів, зокрема фунціональних полімерів та їх композитів, в тому числі природного походження, біосуміснихполімеріа та полімерів медичного призначення, дисперсних поліуретанових систем, в тому числі водних; хімії, фізикохімії та модифікації полімерів та еластомерів, хімії і фізикохімії полімер-полімерних, органо-мінеральних композитів, нанокомпозитіввзаємопроникних полімерних сіток, полімерів медичного призначення та ін.

Детальніша інформація


4. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з відділом білкової інженерії та біоінформатики у складі Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ зосереджено на дослідженнях і розробці проблем використання методів білкової інженерії, які спрямовані на конструювання нових білків із зміненими та унікальними властивостями; налагодженні генно-інженерні технології клонування та експресії еукаріотичних білків і їхніх мутантів; експериментальних дослідженнях внутрішньо-молекулярної динаміки білків методами флюоресцентної спектроскопії; вивченні специфічних конформаційних змін ферментів у процесі впізнавання субстратів.

Діяльність Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ зосереджено на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики – структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Детальніша інформація


5. Національний інститут раку НАН України

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з науково-дослідною лабораторією медичної фізики та біоінженеріїу складі Національного інституту раку НАНУ зосереджено на дослідженнях і розробці проблем застосування іонізуючого випромінювання у судовій медичній експертизі;вивченню закономірностей хемі- та триболюмінесценції крові у процесах пероксидного окислення в механізмі стресу променевої природи при дії іонізуючого опромінення на злоякісні пухлини;застосування теорії хаосу в онкології; розроблення алгоритмів та комп’ютерних програм для оцінки просторового хаосу медичного зображення на різних біоієрархічних рівнях;впровадження в клінічну практику біоінженерної технології механохімічної гетерогенізації мікрочастинок пухлинних клітин.

Національний інститут раку є провідною установою МОЗ України з проблеми «Онкологія», метою діяльності установи є визначення стратегії розвитку онкологічної служби країни та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань. У Національному інституті раку створюються і удосконалюютьсястандарти комплексного лікування таамбулаторно-поліклінічної допомоги онкологічним хворим в Україні.

Детальніша інформація


6. Товариство з обмеженною відповідальністю «УМТ+»

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з ТОВ «УМТ+» зосереджено на підготовці спеціалістів, які є кваліфікованими інженерами з ремонту та технічного обслуговування електронного й оптичного устаткування; володіють знаннями та навичками роботи з периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням медичного призначення.

Товариство з обмеженною відповідальністю «УМТ+» є компанією, діяльність якої спрямовано на торгівлю медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. На матеріально-технічній базі ТОВ «УМТ+» проходять переддипломну практику здобувачі вищої освіти за спеціальністю біомедична інженерія.

Детальніша інформація


7. Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Співпрацю кафедри біомедичної інженерії з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України зосереджено на дослідженнях проблем фізики взаємодії електромагнітного випромінювання з біологічними речовинами та розробці біосумісних матеріалів та сенсорних систем.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України є провідною державною установою, діяльність якої спрямовано на впровадження у виробництво напівпровідникових матеріалів та сенсорних приладів і систем, які розробляються на основі знань про фізику процесів взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами.


Результати соціологічного опитування роботодавців за освітньою програмою «Медична інженерія» у 2024 році (завантажити). 

Детальніша інформація