Виконавці

Максименко Віталій Борисович

Ч

Максименко Віталій Борисович. Професор, доктор медичних наук, декан факультету біомедичної інженерії Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського.

Є заступником директора з наукових досліджень на громадських засадах Національного інституту серцево-судинної хірургії НМ АМН України, президентом «Всеукраїнського товариства України Біомедичні інженери та технологі», членом Наукового комітету FECECT (www.fecect.org), головний редактор журналу« Біомедична інженерія та технології» (Україна).

Під керівництвом проф. В.Б. Максименка захищено 6 дисертацій та виконується 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Опублікував понад 280 робіт, у тому числі: 12 патентів, співавтор 6 монографій.

 

Vitaliy Maksymenko

M

Professor, Doctor of Medical Sciences, Dean of the Faculty of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

V.B. Maksymenko is the Deputy Director for Scientific Researches on a voluntary basis at the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery NAMS of Ukraine, President of “All Ukrainian Society of Biomedical Engineers and Technologists”, FECECT Scientific Committee Member (www.fecect.org), Editor in Chief of the journal “Biomedical Engineering and Technology” (Ukraine).

Under the guidance of prof. V.B. Maksimenko 6 dissertations are defended and 2 dissertations are carried out for the degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty «Biomedical Engineering».

Published more than 280 papers, including: 12 patents, co-author of 6 books.


 

Шликов Владислав Валентинович

Ч

Шликов Владислав Валентинович. Доцент, доктор технічних наук, завідувач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. У 2012 році став призером I Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2012» – перше місце за науково-дослідну роботу «Інструмент для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією». У 2013 р. – призер II Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2013» – друге місце за науково-дослідну роботу «Інструментальні засоби керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань».

Виконавець наукових проектів: «Дослідження та теоретичне обґрунтування методів та засобів адаптивної магнітолазеротерапії» (№ ДР 0198U001330), 2004, «Дослідження методів і розробка електронних засобів моніторингу функціонального стану людини » (№ ДР 0102U00655), 2010, «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 60 наукових публікацій, в т.ч. 4 авторських свідоцтв. Під керівництвом доц. Шликова В.В. захищено 1 і виконуються 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Vladyslav Shlykov

M

Associate Professor, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery. In 2012, he won the 1st All-Ukrainian Festival of Innovative Projects «Sikorsky Challenge 2012» — the first place for research work «The tool for managed hypothermia for patients with cardiovascular pathology». In 2013 — the winner of the II «Sikorsky Challenge 2013» All-Ukrainian Innovation Projects Festival — the second place for the research work «Instruments of controlled thermal impact and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases».

Performer of scientific projects: «Research and theoretical substantiation of methods and means of adaptive magneto-laser therapy» (No. DR 0198U001330), 2004, «Research of methods and development of electronic means of monitoring of a functional state of man» (No. DR 0102U00655), 2010, «Medical and technical development of managed thermal exposure and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases «(No. DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 60 scientific publications, including 4 patent certificates. Under the guidance of V.V. Shlykov 1 dissertation is defended and 1 dissertation is being prepared for the degree of PhD in the specialty «Biomedical Engineering».


 

Настенко Євген Арнольдович

Ч

Настенко Євген Арнольдович. Доктор біологічних наук, старший науковий співробітникзавідувач кафедри біомедичної кібернетики факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Член спеціалізованої вченої ради  14.01.04 — серцево-судинна хірургія ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова». Член спеціалізованої вченої ради 03.00.20 — біотехнологія факультету біотехнології і біотехніки «КПІ імені  Ігоря Сікорського»

Керівник наукових проектів: 1. Розробка робастного методу автоматичної ідентифікації анатомічних особливостей серця для кардіологічного аналізу. Самсунг Електронікс Україна Компані. Договір від 26.06.2014.р. 2. Оцінка кров’яного тиску. Самсунг Електронікс Україна Компані. Договір від 09.10.2018.р. 3. «Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоров’я студентів ВНЗ» (2017-2022рр.). Д/р № 0117U006954. 4. «Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об’єктів» (2017-2022рр.). Д/р №0117U006934. 5. «Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоров’я студентів ВНЗ» (2017-2022рр.). Д/р № 0117U006954. 6. «Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об’єктів» (2017-2022рр.). Д/р № 0117U006934.

Має 306 публікацій, з них 284 наукові, 3 розділи в трьох монографіях,  13 патентів, у тому числі  156 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 17 статей  у Scopus. Під керівництвом проф. Є.А.Настенка захищено 6 і виконуються 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «122 — Комп’ютерні науки».

Ievgen Nastenko

M

Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Biomedical Cybernetics, Faculty of Biomedical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute. Member of the Specialized Scientific Council 14.01.04 — Cardiovascular Surgery of the State Institution “National M. Amosov’ Institute of Cardiovascular Surgery”. Member of the Specialized Scientific Council 03.00.20 — Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Biotechnics, Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute.

Head of scientific projects: 1. Development of a robust method for automatic identification of anatomical features of the heart for cardiac analysis. Samsung Electronics Ukraine Company. Contract dated 26.06.2014.r. 2. Blood pressure assessment. Samsung Electronics Ukraine Company. Contract dated 09.10.2018. 3. «Information technologies for assessment and correction of health status of students of higher education institutions» (2017-2022). Reg. No. 0117U006954. 4. «Methods and Models for the Identification of the State of Biological Objects» (2017-2022). Reg. No. 0117U006934. 5. «Information technologies for assessment and correction of health status of students of higher education institutions» (2017-2022). Reg. No. 0117U006954. 6. “Methods and Models for the Identification of the State of Biological Objects” (2017-2022). Dr. No. 0117U006934.

He has 306 publications, of which 284 are scientific, 3 chapters in three monographs, 13 patents, including 156 scientific papers published in national and international peer-reviewed professional journals, 17 articles in Scopus. Under the guidance of Dr. E.A. Nastenko is defended 6 and 2 dissertations are being carried out for the degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty “ Computer Sciences”.


Соломін Андрій Вячеславович

Ч

Соломін Андрій Вячеславович. Доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, пов’язаних з використанням математичних засобів в біомедицині, комп’ютерних технологій, обробки зображень, розробки і використання веб-застосувань.

Виконавець наукового проекту «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів її здійснення» (№ ДР № 0117 U 002938), 2017-2022.

Автор 45 наукових публікацій, патенту, 2 авторських свідоцтв, 3 навчальних посібників.

 

Andrew Solomin

M

Associate Professor, PhD, Associate Professor of the Department of Biosecurity and Health of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in research related to mathematics in biomedicine, computer technology, image processing, web application development and use

Performer of scientific project «Development of technologies of physical therapy and technical means of its implementation» (Registration No. 0117 U 002938), 2017-2022

Author of 45 scientific publications, 3 patent certificates, 3 tutorials.


Стасюк Юрій Петрович

Ч

Стасюк Юрій Петрович. Аспірант, асистент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Виконавець наукових проектів: «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 15 наукових публікацій, в т.ч. 1 авторського свідоцтва. Навчається в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю «Біомедична інженерія».

 

Yuri Stasyuk

M

Postgraduate student, assistant of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.

Performer of scientific projects: «Medical-engineering development of technical means of controlled thermal action and its necessary for the surgical treatment of cardiovascular manufacturers» (No. DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 15 scientific publications, including 1 patent certificate. Studying at the Postgraduate School of KPI Igor Sikorsky majoring in Biomedical Engineering.


Данілова Валентина Анатоліївна

Ж

Данілова Валентина Анатоліївна. Старший викладач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, помічник заступника декана факультету біомедичної інженерії з міжнародної діяльності.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Виконавець наукових проектів: «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 25 наукових публікацій, в т.ч. 2 авторських свідоцтв. Закінчила аспірантуру КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи».

Valentyna Danilova

F

Senior Lecturer of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Assistant Dean of the Faculty of Biomedical Engineering on International relations.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.

Performer of scientific projects: «Medical-engineering development of technical means of controlled thermal exposure and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases» (№ DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 25 scientific publications, including 2 patent certificates. She graduated from the postgraduate school of  Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, specialty 05.11.17 «Biological and medical devices and systems».


Макеєнко Оксана Леонідівна

Ж

Макеєнко Оксана Леонідівна. Аспірантка КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом раку НАН України.

Виконавець наукових проектів: «Інструменти для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією» (№ за шифром НДЧ), 2013 р.

Автор понад 10 наукових публікацій. Навчається в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Oksana Makeienko

F

Postgraduate student of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in research conducted jointly with the National Cancer Institute of the NAS of Ukraine.

Performer of scientific projects: «Instruments for managed hypothermia of patients with cardiovascular pathology» (code of NMS), 2013.

Author of more than 10 scientific publications. Studying at the Postgraduate School of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute majoring in Biomedical Engineering.


 

Галкін Олександр Юрійович

Ч

Галкін Олександр Юрійович. Професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Він фахівець з медичної біотехнології та біоінженерії, а також фармації. Здійснює дослідження в галузі молекулярної імунології, біотехнології, біохімії; він розробляє технології біологічних продуктів.

Галкін О.Ю. є запрошеним експертом органу з сертифікації (аудит з питань управління якістю, належних виробничих та дистрибуційних практик).

Автор понад 100 наукових. Розробник ряду медичних препаратів та лікарських засобів, розміщених на українському ринку.

Alexander Galkin

M

Professor, Doctor of Biological Sciences, Head of Translational Medical Bioengineering Department of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

He is a specialist in medical biotechnology and bioengineering, as well as pharmacy. He carries out research in the field of molecular immunology, biotechnology, biochemistry; he is developing technologies of biological products.

He is an invited expert certification bodies (audits for quality management issues, good manufacturing and distribution practices).

He is an author more than 100 scientific. Developer of a number of medical products and medicines placed on the Ukrainian market.