Положення про кафедру

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) cтворена відповідно до наказу НТУУ “КПІ”  №1-61 від 13 травня 2004 р. У своїй діяльності кафедра біомедичної інженерії керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом HTУУ«KПI», Правилами внутрішнього розпорядку HTУУ «KПI» та Положенням про кафедру (Положення-про-кафедру-біомедичної-інженерії). Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

Кафедра біомедичної інженерії готує фахівців, компетентних у створенні і практичному застосуванні:

– матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму;

– апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації;

– штучних органів та їх компонентів, в тому числі штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму;

– медичних приладів спостереження стану людського організму;

– медичних нанотехнологій, в тому числі діагностичних та лікувальних мікрочипів;

– модифікованих біологічних об’єктів (стовбурових клітин, генно-модифікованих тканин) та технічних засобів їх одержання і зберігання.

Кафедра готує спеціалістів з сервісного обслуговування та експлуатації медичного обладнання, а також науковців та конструкторів, компетентних у створенні і практичному застосуванні: виробів медичного призначення, в тому числі штучних органів та їх компонентів, штучних клапанів та водіїв ритму серця, штучних судин та інших частин людського організму; медичних приладів спостереження стану організму; апаратури екстракорпорального кровообігу та детоксикації; матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму; медичних нанотехнологій та наноматеріалів, розробки технологій їх застосування у медичній практиці.

Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б.О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії і виробничі приміщення.

Випускники кафедри можуть працювати інженерами, керівниками інженерних служб, науковими співробітниками та консультантами в системі НАН, НАМН та МОЗ України, у комерційних медичних та фармацевтичних організаціях, приймати участь у міждержавних науково-технічних програмах з впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров‘я.