Проект 0113U005547

Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну

Long-term heart rate data monitoring estimation and software development for sleep stages

Abstract — The results of the studies are new in both Ukraine and Lithuania, because the investigation of sleep stage identification is performed using an alternative method without polysomnography. The advantage of the proposed research method is the relatively inexpensive procedure, namely Holter monitoring. Particular attention is paid to the connection between the quality of sleep and psycho-emotional state, as well as the study of the relationship between them. This problem has two aspects. First, some psychiatric and somatic illnesses disturb sleep and cause sleep pathologies, which is often the main cause of illness. Second, many symptoms of the disease are exacerbated during sleep: angina and myocardial infarction, bronchial asthma, cerebral stroke, which are often the cause of sudden death.

Анотований звіт (Annotated report)

  1. Номер державної реєстрації теми — 0113U005547,
  1. Науковий керівник —   д.мед.н., професор Яценко Валентин Порфирович, В.П. Яценко, V.P. Yatsenko
  2. Відповідальний виконавець – к.т.н. Кисельова Ольга Геннадіївна, О.Г. Киселева, O.G. Kyselova
  3. Основні результати.

Результати досліджень є новими як в Україні та Литві, через те, що дослідження ідентифікації стадій сну проводиться з допомогою альтернативного методу, без полісомнографії. Перевагою запропонованого методу дослідження є проведення відносно недорогої процедури, а саме холтерівського моніторування. Особлива увага придыляэться зв’язку між якістю сну і психо-емоційним станом, а також вивченню взаємозв’язку між ними. Ця проблема має два аспекти. По-перше, деякі психіатричні і соматичні захворювання порушують сон і викликають патології під час сну, що часто і є основною причиною недуги. По-друге, багато симптомів захворювання загострюються під час сну: стенокардія та інфаркт міокарда, бронхіальна астма, церебральний інсульт, які часто є причиною раптової смерті.