Проект 0113U002334

Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Diagnosis of human cardiovascular conditions based on hemodynamic and metabolic characteristics

Abstract — The software and hardware complex for the analysis of metabolites and pulsograms of subjects of different age and gender was developed. Data from experimental and control studies were obtained. The Electronic Nose device uses a set of electrochemical two — and three-electrode sensors of amperometric type. The analysis was performed on a sample of 289 patients studied, including 184 men and 105 women. The average age of the study patients was 44.9 years and varied from 7 to 77 years. Based on the results, paired group comparisons were made using the Wilcoxon criterion, adjusting significance levels for multiple comparisons.

Анотований звіт (Annotated report)

  1. Номер та назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації:

№ 2613-Ф   “ Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик”, № д/р 0113U002334

  1. Назва підрозділу виконавця :

Кафедра біомедичної інженерії факультету біомедичної інженерії НТУУ “КПІ”

  1. Керівник науково-дослідної роботи:

д.м.н., професор  Максименко В.Б.

  1. Категорія роботи – фундаментальна
  2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Науки про життя , нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

  1. Виконавці: штатні – 2, сумісники – 2.
  2. Термін виконання роботи: початок – 01.01.2013 р. закінчення – 31.12.2015 р.
  3. Плановий обсяг фінансування у звітному році – 150.0 тис. грн., фактичний за 2014 рік – 132.8 тис. грн.
  4. Основні наукові результати:

Розроблений програмно-апаратний комплекс для аналізу метаболітів та пульсограм обстежуваних різного віку і статі. Отримані дані експериментальних і контрольних досліджень. У приладі «Електронний ніс» використовується набір електрохімічних двох — і трьохелектродних сенсорів амперометричного типу. В залежності від типу ідентифікованого газового компоненту, вони мають різні набори електродів для підключення до електронної схеми, що забезпечує номінальні режими роботи сенсорів, зняття і посилення електричного сигналу, пропорційної концентрації газового компоненту. Особлива увага приділена аналізатору компоненту NO у складу видиху  обстежуваних, оскільки за даними дослідників NO надає різноманітні гомеостатичні впливи як активатор розчинної гуанілатциклази, стимулятор нейронів, нейротрансміттер периферичної нервової системи та регулятор скорочення гладком’язових клітин та судинного ендотелію. Сформульовані вимоги до параметрів таких сенсорів, які надані розробникам таких компонентів.

Аналіз проводився на виборці з 289 досліджуваних пацієнтів, серед яких 184 чоловіків та 105 жінок. Середній вік досліджуваних пацієнтів становить 44,9 років та змінювався у діапазоні від 7 до 77 років. На основі отриманих результатів проведено попарне порівняння груп з використанням критерію Уілкоксона з поправкою рівнів значимості для  множинних порівнянь.