Проект 0110U001467

Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання

Investigation of the dynamic properties and adaptation reserves of the human circulatory system and the development of criteria for their evaluation using mathematical modeling

Abstract — The new methodology for determining human adaptation reserves and diagnostics of cardiovascular diseases on the basis of measurements and mathematical modeling of dynamic parameters of the circulatory system has been developed. The role of nonlinear mechanisms of regulation of the arterial system and microcirculatory network in providing oxygen transport function of the human body is investigated. Refined regression models of oxygen transport characteristics according to clinical data are constructed.

Анотований звіт (Annotated report)

  1. Номер державної реєстрації теми — НДР № 2318-ф, № д/р 0110U001467

Проект фінансування д/б роботи за програмою НТУУ «КПІ» «Людський фактор в сучасних технологіях» (додаток 1 до Наказу № 2-31 від 28.02.06 р.).

Код КПКВ 2201020 — «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах».

  1. Науковий керівник —  Максименко Віталій Борисович, д.м.н., професор, завідувач кафедри БМІ ММІФ НТУУ “КПІ”, заст. директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова з наукової роботи.
  2. Суть розробки, основні результати.

Розроблено нову методологію визначення адаптаційних резервів людини та діагностики серцево-судинних захворювань на засадах вимірювань та математичного моделювання динамічних параметрів системи кровообігу. Досліджено динамічні характеристики  системи кровообігу як великої інтерактивної системи з метою створення нових методів і засобів апаратного та програмного контролю та керування станом людини. Досліджено роль нелінійних механізмів регуляції артеріальної системи та мікроциркуляторної мережі у забезпеченні кисневотранспортної функції організму людини. Побудовано уточнені регресійні моделі характеристик транспорту кисню за клінічними даними. Досліджено їх зв’язок з умовами центрального і периферичного кровообігу. Досліджено взаємозалежності показників системного артеріального тиску за даними моніторингу хворих з патологією серцево-судинної системи і у практично здорових осіб. Змодельована взаємодія системного і капілярного кровотоку при нормальному, надлишковому і недостатньому кровопостачанні і при різних співвідношеннях систоли і діастоли. Проведено порівняльний аналіз характеристик транспорту кисню з даними теоретичних досліджень на  математичних моделях капілярної мережі. На основі отриманих результатів розроблено алгоритми оцінки і корекції порушень кровообігу та дизадаптаційних станів у практично здорових осіб та спортсменів різної спеціалізації. Досліджено зв’язок форми пульсової хвилі із порушеннями кровообігу та функціональним станом серця.