Роз’яснення авторам публікацій

До уваги бажаючих розмістити статті у науковому фаховому журналі «Біомедична інженерія і технологія».

До друку приймаються матеріали від викладачів кафедр ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також від викладачів інших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та осіб інших навчальних закладів, що відповідають науковій спеціалізації журналу.

Процедура розгляду публікацій, які подаються до журналу, наступна:

1. Спочатку матеріали, призначені до друку, розглядаються на засіданнях кафедр.

Факт розгляду матеріалів фіксується секретарем відповідної кафедри у протоколі засідання, і робиться відповідна резолюція за формою, яка буде вказана нижче.

2. Потім автор (автори) подає матеріали до редакції журналу та отримує необхідну інформацію від технічного секретаря журналу.

Для розгляду матеріалів статті експертною комісією (після проходження статтею рецензування) автори готують та подають матеріали з дотриманням наступних вимог:

— Матеріал подається у роздрукованому вигляді на папері формату А4 в одному примірнику з ім’ям, прізвищем та підписом автора (авторів) на останній сторінці.

— На звороті останньої сторінки Матеріалів робиться відмітка про розгляд матеріалів на засіданні кафедри та відповідна рекомендація кафедри щодо доцільності опублікування, наприклад:

«Стаття (тези доповіді на конференції, тощо) розглянута (ті) на засіданні кафедри повна назва кафедри та рекомендована (ні) до опублікування в засобах масової інформації назва країни (обов’язково),

Протокол № _____ від «_____» __________20___р. Секретар кафедри (підпис, ПІБ).

3 До матеріалів, написаних іноземною мовою, обов’язково додається його роздрукований переклад державною мовою.

4. Оформлюється висновок про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації:

— У висновку автор заповнює тільки відомості про себе (ПІБ, місце роботи), назву статті (тези доповіді тощо) та членів комісії.

— Автор одразу готує і залишає 3 екземпляри Висновку разом з матеріалами для публікації.

Пояснення: Один примірник висновку після оформлення залишається у відділі РСО, другий забирає автор для подання в журнал, третій примірник залишається у секретаря експертної комісії. Інформацію, де і коли автор може забрати свій примірник висновку, уточнить секретар Експертної комісії.

Шаблон для оформлення Висновку додається.

Особливості розгляду публікацій: Якщо під час розгляду Матеріалів, призначених для оприлюднення в засобах масової інформації, експертна комісія виявить відомості, які не можуть бути оприлюднені, або члени комісії не можуть прийняти рішення щодо можливості (заборони оприлюднення матеріалів в засобах масової інформації), то у Висновку робиться відповідний запис і Матеріали передаються на розгляд Експертної комісії з питань таємниць КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Результати розгляду публікацій: Вищезазначені документи прохання залишати у каб. 4-11 у Андреєва Петра Івановича (вул. Янгеля 16/2), звідти їх забирає секретар та продовжує оформлення.

Призначення членів експерної комісії: Згідно з наказом, кількість членів комісії більша, ніж можливо помістити у Висновку. Тому, за бажанням автора, він може обрати членів комісії для розгляду його Матеріалів. Номер Висновку присвоюється секретарем експертної комісії.

Пояснення: Голова комісії, Соломін А.В. залишається незмінним, а членів Експертної комісії автор за потреби може обрати у межах наказу НОН/61/2020, у залежності від того, хто з членів комісії найкраще підходить для оцінювання тієї чи іншої статті.

Повний перелік членів Експертної комісії:

 Голова комісії:

Соломін Андрій Вячеславович, к.ф-м.н., доц., доц. каф. БМІ, заст.декана з наукової роботи;

Заст. голови:

Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., проф., зав. каф. ББЗЛ;

Настенко Євгеній Арнольдович, д.б.н., проф., зав. каф. БМК.

Члени комісії:

Шликов Владислав Валентинович, д.т.н., доц., доц. каф. БМІ, зав. каф. БМІ;

Лебедєв Олексій Володимирович, д.т.н., с.н.с., проф. каф. БМІ;

Зубчук Віктор Іванович, к.т.н., доц., доц. каф. БМІ;

Калашнікова Лариса Євгеніївна, к.б.н., доц., доц. каф. БМІ, заст. декана з міжнародного співробітництва;

Увага: Подаючи документи, прохання кожного разу уточнювати правила, тому що кожного року можливі зміни (у процедурі подання, оформленні документів, складі комісії тощо).

За наявності питань прохання звертатись до редакції журналу «Біомедична інженерія і технологія»: biomedtechnolog@gmail.com і до секретаря комісії: nadia.britva@gmail.com

Секретар комісії: Бритва Надія Олександрівна, ст. лаборант з в/о, nadia.britva@gmail.com.