Ю.П. Стасюк

Стасюк Юрій Петрович

Ч

Аспірант, асистент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Виконавець наукових проектів: «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 15 наукових публікацій, в т.ч. 1 авторського свідоцтва. Навчається в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю «Біомедична інженерія».

 

Yuri Stasyuk

M

Postgraduate student, assistant of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.

Performer of scientific projects: «Medical-engineering development of technical means of controlled thermal action and its necessary for the surgical treatment of cardiovascular manufacturers» (No. DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 15 scientific publications, including 1 patent certificate. Studying at the Postgraduate School of KPI Igor Sikorsky majoring in Biomedical Engineering.