В.В. Шликов

 

Шликов Владислав Валентинович

Ч

Доцент, доктор технічних наук, завідувач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. У 2012 році став призером I Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2012» – перше місце за науково-дослідну роботу «Інструмент для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією». У 2013 р. – призер II Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2013» – друге місце за науково-дослідну роботу «Інструментальні засоби керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань».

Виконавець наукових проектів: «Дослідження та теоретичне обґрунтування методів та засобів адаптивної магнітолазеротерапії» (№ ДР 0198U001330), 2004, «Дослідження методів і розробка електронних засобів моніторингу функціонального стану людини » (№ ДР 0102U00655), 2010, «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 60 наукових публікацій, в т.ч. 4 авторських свідоцтв. Під керівництвом доц. Шликова В.В. захищено 1 і виконуються 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Vladyslav Shlykov

M

Associate Professor, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery. In 2012, he won the 1st All-Ukrainian Festival of Innovative Projects «Sikorsky Challenge 2012» — the first place for research work «The tool for managed hypothermia for patients with cardiovascular pathology». In 2013 — the winner of the II «Sikorsky Challenge 2013» All-Ukrainian Innovation Projects Festival — the second place for the research work «Instruments of controlled thermal impact and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases».

Performer of scientific projects: «Research and theoretical substantiation of methods and means of adaptive magneto-laser therapy» (No. DR 0198U001330), 2004, «Research of methods and development of electronic means of monitoring of a functional state of man» (No. DR 0102U00655), 2010, «Medical and technical development of managed thermal exposure and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases «(No. DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 60 scientific publications, including 4 patent certificates. Under the guidance of V.V. Shlykov 1 dissertation is defended and 1 dissertation is being prepared for the degree of PhD in the specialty «Biomedical Engineering».