В.А. Данілова

Данілова Валентина Анатоліївна

Ж

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, помічник заступника декана факультету біомедичної інженерії з міжнародної діяльності.

Бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Виконавець наукових проектів: «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ ДР 0111U009102), 2012 р.

Автор понад 25 наукових публікацій, в т.ч. 2 авторських свідоцтв. Закінчила аспірантуру КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи».

 Valentyna Danilova

F

Senior Lecturer of the Department of Biomedical Engineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Assistant Dean of the Faculty of Biomedical Engineering on International relations.

Participates in scientific research conducted jointly with the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery.

Performer of scientific projects: «Medical-engineering development of technical means of controlled thermal exposure and its control for surgical treatment of cardiovascular diseases» (№ DR 0111U009102), 2012.

Author of more than 25 scientific publications, including 2 patent certificates. She graduated from the postgraduate school of  Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, specialty 05.11.17 «Biological and medical devices and systems».