Є.А. Настенко

 

Настенко Євген Арнольдович

Ч

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітникзавідувач кафедри біомедичної кібернетики факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Член спеціалізованої вченої ради  14.01.04 — серцево-судинна хірургія ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова». Член спеціалізованої вченої ради 03.00.20 — біотехнологія факультету біотехнології і біотехніки «КПІ імені  Ігоря Сікорського»

Керівник наукових проектів: 1. Розробка робастного методу автоматичної ідентифікації анатомічних особливостей серця для кардіологічного аналізу. Самсунг Електронікс Україна Компані. Договір від 26.06.2014.р. 2. Оцінка кров’яного тиску. Самсунг Електронікс Україна Компані. Договір від 09.10.2018.р. 3. «Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоров’я студентів ВНЗ» (2017-2022рр.). Д/р № 0117U006954. 4. «Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об’єктів» (2017-2022рр.). Д/р №0117U006934. 5. «Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоров’я студентів ВНЗ» (2017-2022рр.). Д/р № 0117U006954. 6. «Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об’єктів» (2017-2022рр.). Д/р № 0117U006934.

Має 306 публікацій, з них 284 наукові, 3 розділи в трьох монографіях,  13 патентів, у тому числі  156 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 17 статей  у Scopus. Під керівництвом проф. Є.А.Настенка захищено 6 і виконуються 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «122 — Комп’ютерні науки».

Ievgen Nastenko

M

Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Biomedical Cybernetics, Faculty of Biomedical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute. Member of the Specialized Scientific Council 14.01.04 — Cardiovascular Surgery of the State Institution “National M. Amosov’ Institute of Cardiovascular Surgery”. Member of the Specialized Scientific Council 03.00.20 — Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Biotechnics, Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute.

Head of scientific projects: 1. Development of a robust method for automatic identification of anatomical features of the heart for cardiac analysis. Samsung Electronics Ukraine Company. Contract dated 26.06.2014.r. 2. Blood pressure assessment. Samsung Electronics Ukraine Company. Contract dated 09.10.2018. 3. «Information technologies for assessment and correction of health status of students of higher education institutions» (2017-2022). Reg. No. 0117U006954. 4. «Methods and Models for the Identification of the State of Biological Objects» (2017-2022). Reg. No. 0117U006934. 5. «Information technologies for assessment and correction of health status of students of higher education institutions» (2017-2022). Reg. No. 0117U006954. 6. “Methods and Models for the Identification of the State of Biological Objects” (2017-2022). Dr. No. 0117U006934.

He has 306 publications, of which 284 are scientific, 3 chapters in three monographs, 13 patents, including 156 scientific papers published in national and international peer-reviewed professional journals, 17 articles in Scopus. Under the guidance of Dr. E.A. Nastenko is defended 6 and 2 dissertations are being carried out for the degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty “ Computer Sciences”.