О.Ю. Галкін

 

Галкін Олександр Юрійович

Ч

Професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Він фахівець з медичної біотехнології та біоінженерії, а також фармації. Здійснює дослідження в галузі молекулярної імунології, біотехнології, біохімії; він розробляє технології біологічних продуктів.

Галкін О.Ю. є запрошеним експертом органу з сертифікації (аудит з питань управління якістю, належних виробничих та дистрибуційних практик).

Автор понад 100 наукових. Розробник ряду медичних препаратів та лікарських засобів, розміщених на українському ринку.

Alexander Galkin

M

Professor, Doctor of Biological Sciences, Head of Translational Medical Bioengineering Department of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

He is a specialist in medical biotechnology and bioengineering, as well as pharmacy. He carries out research in the field of molecular immunology, biotechnology, biochemistry; he is developing technologies of biological products.

He is an invited expert certification bodies (audits for quality management issues, good manufacturing and distribution practices).

He is an author more than 100 scientific. Developer of a number of medical products and medicines placed on the Ukrainian market.